Traduction: de l'anglais sur la bulgare

du bulgare sur l'anglais

бутален

 • 1 guide bar

  guide bar[´gaid¸ba:] n тех. направляваща ос, бутален прът.

  English-Bulgarian dictionary > guide bar

 • 2 instroke

  instroke[´instrouk] n впускателен (смукателен) ход (на бутален двигател).

  English-Bulgarian dictionary > instroke

 • 3 pin

  {pin}
  I. 1. топлийка, карфица, безопасна игла, фуркет, фиба
  tie PIN игла за вратовръзка
  2. pl sl. крака
  quick on one's PINs подвижен, лек, пъргав
  to be weak on one's PINs едва се държа/крепя на краката си
  3. кегла
  4. муз. ключ за настройване на струнен инструмент
  5. тех. шпилка, щифт, шплинт, цапфа, шенкелов болт, ос
  6. тех. пробойник, замба
  7. ел. контактен щифт
  8. буре (от около 20 л)
  9. точилка
  10. щифтче/гвоздей в център на мишена
  11. голф пръчка на флагче
  12. мор. жегла
  PINs and needles изтръпване на крайниците
  to be on PINs and needles на тръни съм, седя като на тръни
  you could have heard a PIN drop и муха да бръмне, щеше да се чуе
  II. 1. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и пр. (to, on)
  2. притискам (противник) (against a wall/fence до стена/ограда и пр.)
  pin down притискам (under something), притискам, държа в отбранително положение, формулирам, изразявам, определям
  събирам (миcлите cи), накарвам (някого) да определи становището/мнението си
  to PIN someone down to a promise/an agreement накарвам някого да обещае/да се съгласи
  to PIN something down to someone установявам точно кой е извършил/написал нещо
  pin on закопчавам, закачам
  to PIN one's faith on вярвам сляпо/осланям се напълно на
  to PIN one's hopes on възлагам всичките си надежди на, приписвам (вина и пр.) на
  pin up забождам, закачам (с топлийка и пр.)
  * * *
  {pin} n 1. топлийка, карфица; безопасна игла; фуркет, фиба; tie pin(2) {pin} v (-nn-) 1. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и п
  * * *
  щифт; топлийка; пробой; болт; закачвам; забождам; игла; кегла; карфичка; карфица;
  * * *
  1. 1 голф пръчка на флагче 2. 1 мор. жегла 3. i. топлийка, карфица, безопасна игла, фуркет, фиба 4. ii. забождам, закачам, закрепвам с топлийка и пр. (to, on) 5. pin down притискам (under something), притискам, държа в отбранително положение, формулирам, изразявам, определям 6. pin on закопчавам, закачам 7. pin up забождам, закачам (с топлийка и пр.) 8. pins and needles изтръпване на крайниците 9. pl sl. крака 10. quick on one's pins подвижен, лек, пъргав 11. tie pin игла за вратовръзка 12. to be on pins and needles на тръни съм, седя като на тръни 13. to be weak on one's pins едва се държа/крепя на краката си 14. to pin one's faith on вярвам сляпо/осланям се напълно на 15. to pin one's hopes on възлагам всичките си надежди на, приписвам (вина и пр.) на 16. to pin someone down to a promise/an agreement накарвам някого да обещае/да се съгласи 17. to pin something down to someone установявам точно кой е извършил/написал нещо 18. you could have heard a pin drop и муха да бръмне, щеше да се чуе 19. буре (от около 20 л) 20. ел. контактен щифт 21. кегла 22. муз. ключ за настройване на струнен инструмент 23. притискам (противник) (against a wall/fence до стена/ограда и пр.) 24. събирам (миcлите cи), накарвам (някого) да определи становището/мнението си 25. тех. пробойник, замба 26. тех. шпилка, щифт, шплинт, цапфа, шенкелов болт, ос 27. точилка 28. щифтче/гвоздей в център на мишена
  * * *
  pin [pin] I. n 1. топлийка, карфица; tie ( breast, scarf, ам. stick) \pin игла за вратовръзка; safety \pin безопасна игла; drawing \pin кабърче; hair-\pin фуркет; knitting-\pins куки за плетене; to be on \pins and needles седя като на тръни; \pin and needles изтръпване на крайниците; "пълзене на мравки", "иглички"; to be on the \pins следя, наблюдавам; I don't care a \pin безразлично ми е, пет пари не давам, не ми пука; it is not worth a \pin ( a row of \pins) не струва пукната пара; for two \pins разг. при най-малкия повод; като нищо; as neat as a new \pin съвършено чист, светещ от чистота; not a \pin to choose between them те си приличат като две капки вода; you could have heard a \pin drop муха да бръмне, щеше да се чуе; to stick \pins into прен. жегвам, бодвам, хапя; 2. pl разг. крака; weak on o.'s \pins едва се държи на краката си; quick on o.'s \pins бързоног, чевръст, подвижен, лек, пъргав; to knock s.o. off his \pins прен. поразявам (озадачавам, слисвам, смайвам) някого; 3. буре от 4 1/2 галона (около 20 литра); 4. кегла (за игра); 5. муз. ключ за настройване (на струнен инструмент); 6. тех. болт, клечка, щифт, шплинт, цапфа, чеп; пета; шийка на ос; шип на мъжка панта (и hinge-\pin); cross-head \pin кръстоглав болт; insulator \pin стойка (болт) на изолатор; split \pin цигански пирон; joint ( knuckle) \pin шарнирен болт; king \pin шенкелов болт; piston \pin бутален болт; 7. мор. щифт за закрепване на въже (кабел, верига); 8. точилка (и rolling \pin); 9. щифтче (гвоздей), определящо центъра на мишена; to cleave the \pin ост. улучвам точно; попадам точно в центъра; 10. пробой, пробойник; 11. скоба на врата за окачване на катинар; 12. воен. ударник (на пушка); to take down a \pin смачквам фасона на; сдрусвам, раздрусвам силно; to keep in the \pins sl не пия, въздържам се от пиене; to put in the \pins отказвам се от лошите си навици (особ. пиянство); to let loose a \pin връщам се към лошите си навици (особ. към пиянство); II. v (- nn-) 1. забождам, закачвам, закрепвам с топлийка (to, up, on); to \pin o.'s faith ( hope(s)) (up)on възлагам всички надежди на, сляпо се доверявам (уповавам) на; to \pin the blame on s.o. лепвам вината на някого, обвинявам (често несправедливо); to \pin clothes on a line простирам пране, закачвам пране щипки) върху въже; to \pin s.th. on s.o. обвинявам, лепвам вината върху някого; 2. заковавам, приковавам; to \pin s.o. to his word заставям, принуждавам някого да държи на думата си; 3. рядко подпирам, поддържам (стена и пр.); 4. ам. sl задигам, открадвам, отмъквам; 5.: to \pin out разточвам ( тесто); 6.: to \pin back o.'s ears слушам внимателно, отварям си ушите; III. pin v (- nn-) затварям, запирам (в кошара); прен. вкарвам натясно.

  English-Bulgarian dictionary > pin

 • 4 piston

  {pistn}
  1. бутало
  2. подвижна клапа на корнет-а-пистон
  * * *
  {pistn} n 1. бутало; 2. подвижна клапа на корнет-а-пистон.
  * * *
  n бутало;piston; n 1. бутало; 2. подвижна клапа на корнет-а-пистон.
  * * *
  1. бутало 2. подвижна клапа на корнет-а-пистон
  * * *
  piston[´pistən] n 1. тех. бутало; valve \piston клапаннно бутало; pressure \piston нагнетателно бутало; \piston ring сегмент; 2. подвижна клапа на корнет или тромбон; цуг, кулиса; 3. attr бутален.

  English-Bulgarian dictionary > piston

 • 5 piston engine

  piston engine[´pistən ¸endʒin] n бутален двигател, бутална машина.

  English-Bulgarian dictionary > piston engine

 • 6 piston-rod

  piston-rod[´pistən¸rɔd] n тех. бутален лост; мотовилка, биела, шатун.

  English-Bulgarian dictionary > piston-rod

 • 7 reciprocate

  {ri'siprəkeit}
  1. отвръщам, отговарям на (чувства и пр.)
  отплащам се (with)
  2. разменяме си
  3. тех. движа (се) напред-назад, извършвам възвратно-постъпателно движение
  reciprocating engine бутален двигател
  * * *
  {ri'siprъkeit} v 1. отвръщам, отговарям на (чувства и пр.
  * * *
  редувам; отвръщам;
  * * *
  1. reciprocating engine бутален двигател 2. отвръщам, отговарям на (чувства и пр.) 3. отплащам се (with) 4. разменяме си 5. тех. движа (се) напред-назад, извършвам възвратно-постъпателно движение
  * * *
  reciprocate[ri´siprə¸keit] v 1. отвръщам, откликвам, отговарям (на чувства и пр.); редуваме се, разменяме се; 2. тех. движа (се) напред-назад; reciprocating engine бутален двигател; 3. отплащам се, отблагодарявам се ( with).

  English-Bulgarian dictionary > reciprocate

 • 8 rod

  {rɔd}
  1. пръчка, прът, вейка
  2. бой с пръчки, наказание
  3. жезъл
  4. въдичарски прът, въдичар
  5. мярка за дължина (около 5 м)
  6. тех. щанга, лост, бутален прът, теглич, мотовилка
  7. анат. пръчица (в ретината)
  8. (пръчковиден) бацил
  9. sl. револвер, пистолет
  10. sl. пенис
  11. библ. племе, род
  to kiss the ROD безропотно понасям бой/наказание
  to have a ROD in pickle for someone имам зъб на някого, каня се да накажа/отмъстя на някого
  to make a ROD for one's own back сам си навличам беля
  to ride the RODs ам. sl. пътувам под жп вагон
  * * *
  {rъd} n 1. пръчка, прът; вейка; 2. бой с пръчки, наказание; З. же
  * * *
  щанга; пръчка; прът; жезъл;
  * * *
  1. (пръчковиден) бацил 2. 1 библ. племе, род 3. sl. пенис 4. sl. револвер, пистолет 5. to have a rod in pickle for someone имам зъб на някого, каня се да накажа/отмъстя на някого 6. to kiss the rod безропотно понасям бой/наказание 7. to make a rod for one's own back сам си навличам беля 8. to ride the rods ам. sl. пътувам под жп вагон 9. анат. пръчица (в ретината) 10. бой с пръчки, наказание 11. въдичарски прът, въдичар 12. жезъл 13. мярка за дължина (около 5 м) 14. пръчка, прът, вейка 15. тех. щанга, лост, бутален прът, теглич, мотовилка
  * * *
  rod[rɔd] n 1. пръчка, прът; издънка; бой с пръчки; наказание; to kiss the \rod безропотно понасям наказание (бой); to have a \rod in pickle for s.o. имам зъб на някого, каня се да накажа (отмъстя) на някого; spare the \rod and spoil the child пръчката е от рая (от Господа); to make a \rod for o.'s own back сам се наказвам; сам си навличам беля; 2. жезъл; 3. въдичарски прът, въдица (и fishing-\rod); въдичар (и \rodman, \rodster); 4. мярка за дължина (около 5 м); 5. анат. пръчица (на ретината); 6. биол. бацил, болестотворна бактерия; 7. тех. лост; ос; стожер; бутален прът; теглич; валцдрат; сондажна щанга; to ride the \rods ам. sl пътувам под вагон; 8. ам. sl револвер; 9. sl пенис, член, чеп, грездей.

  English-Bulgarian dictionary > rod

 • 9 wrist

  {rist}
  1. китка (на ръка), сп. хватка (при фехтовка и пр.)
  2. тех. цапфа, шийка, шип
  * * *
  {rist} n 1. китка (на рька); сп. хватка (при фехтовка и пр.); 2
  * * *
  китка;
  * * *
  1. китка (на ръка), сп. хватка (при фехтовка и пр.) 2. тех. цапфа, шийка, шип
  * * *
  wrist [rist] n 1. китка (на ръка); прен. хватка при фехтовка и пр.; a slap on the \wrist укор, упрек; 2. тех. цапфа, шийка, шип; бутален болт; кръстоглав болт.

  English-Bulgarian dictionary > wrist

 • 10 air pump

  бутален компресор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > air pump

 • 11 air pumps

  бутален компресор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > air pumps

 • 12 compression ring

  уплътнителен бутален пръстен

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > compression ring

 • 13 connecting-rod small end

  малка глава на мотовилка
  глава за бутален болт на мотовилка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > connecting-rod small end

 • 14 connecting-rod small ends

  малка глава на мотовилка
  глава за бутален болт на мотовилка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > connecting-rod small ends

 • 15 cylinder bore gauge

  уред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder bore gauge

 • 16 cylinder bore gauges

  уред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder bore gauges

 • 17 cylinder gauge

  уред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder gauge

 • 18 cylinder gauges

  уред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder gauges

 • 19 cylinder operator

  бутален серводвигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder operator

 • 20 cylinder operators

  бутален серводвигател

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > cylinder operators

Regardez d'autres dictionnaires:

 • бутален прът — словосъч. щанга, лост, теглич, мотовилка …   Български синонимен речник

 • лост — същ. мотор, двигател същ. движеща сила, сила същ. дръжка, ръчка, кобилица същ. издатина, рог, ребро, ръб същ. рамо същ. резе, мандало, затвор …   Български синонимен речник

 • мотовилка — същ. балансьор, кобилица, кулиса същ. щанга, лост, бутален прът, теглич …   Български синонимен речник

 • теглич — същ. щанга, лост, бутален прът, мотовилка …   Български синонимен речник

 • щанга — същ. лост, бутален прът, теглич, мотовилка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.