Traduction: du grec sur l'anglais

de l'anglais sur le grec

224

 • 1 ἀδαμάντινος

  1 of adamant

  ἀδαμάντινον ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  Lexicon to Pindar > ἀδαμάντινος

 • 2 Αἰήτας

  Αἰήτας father of Medea, king of Kolchis
  1

  Αἰήτα ζαμενὴς παῖς P. 4.10

  πρὸς Αἰήτα θαλάμουςP. 4.160 κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μεῖξαν Αἰήτᾳ παρ' αὐτῷ sc. the Argonauts P. 4.213

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  ἴυξεν δ' ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει Αἰήτας P. 4.238

  Lexicon to Pindar > Αἰήτας

 • 3 ἀλλά

  ἀλλά A not combined with another particle.
  1 following a neg. sentence, clause; clarifying a previous denial

  οὐ χθόνα ταράσσοντες οὐδὲ πόντιον ὕδωρ ἀλλὰ ἄδακρυν νέμονται βίοτον O. 2.65

  κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ O. 2.96

  οὐδἔλαθ' Αἴπυτον. ἀλλ ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν O. 6.37

  ἐκέλευσεν μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι O. 7.67

  οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλἅμα O. 8.45

  εὔχομαι μὴ θέμεν, ἀλλ O. 8.87

  οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ O. 14.9

  σὐ δύναται νήπιοι κόσμῳ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί P. 3.83

  μή τινα λειμόμενονμένεινἀλλ P. 4.186

  ὃς οὐ ἀφίκετοἀλλ P. 5.30

  κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν· ἀλλὰ κρέμαται P. 5.34

  οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76

  οὔθἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνων τέρψιας ἀλλ P. 9.20

  τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος P. 12.30

  οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ' ἐόντων εὖ τε παθεῖν N. 1.32

  οὐ λαθὼνἭραν ἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεα N. 1.39

  οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ·ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ N. 5.2

  εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμαν N. 8.35

  οὐδὲ Κρονίων στείχειν ἐπώτρυν, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου N. 9.

  20.

  δένδρεά τοὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ' ἐναμείβοντι N. 11.42

  σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ· ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν N. 11.44

  οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλἐφἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος I. 1.26

  οὐδέ ποτε ὑπέστειλἱστίον. ἀλλἐπέρα I. 2.41

  οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν· ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι I. 4.50

  σφετέρας δ' οὐ φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἡρακλέης· ἀλλ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ ὅλον προεκθείς. Σ.) I. 6.35

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον, ἀλλά οἱ I. 8.57

  οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν ἀλλ' ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς Pae. 6.128

  ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ις]τὰς ἐφίλη[ς.]ν Παρθ. 2.. οὐ κό]ρῳ ἀλλ ἀρετᾷ (e Σ supp. Lobel.) fr. 169. 15.
  2 without preceding negative; modifying a previous statement
  a

  ἀλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος O. 2.95

  ἀλλ' οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶρος O. 3.23

  ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν O. 7.61

  οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυᾴταν ὑπερᾴφανον ὦρσεν P. 2.28

  ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν P. 2.89

  ἀλλ' ἐπεὶ P. 3.38

  ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεται P. 3.54

  οὐδ' ἀπιθησέ νιν, ἀλλP. 4.36

  οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ' ἀγλαοί ἀλλ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον P. 8.83

  ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλἐν ἕκτᾳ P. 4.132

  ἔσομαι τοῖος· ἀλλ' ἤδη P. 4.157

  ἀλλἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν P. 4.210

  σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ' ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ P. 8.96

  ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέρα P. 11.36

  [ ἄτᾳ codd.: ἀλλ coni. Boeckh. P. 11.55]

  ἀλλἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο P. 12.18

  εὗρεν θεός· ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον P. 12.22

  ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι

  φύσιν ἀθανάτοις N. 6.4

  ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν N. 7.44

  ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν N. 10.45

  ἀλλ' οὔ νιν φλάσαν N. 10.68

  ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον N. 11.29

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14

  ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν·ἀλλ' ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει I. 4.23

  ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν· ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος I. 7.37

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν I. 8.11

  ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30

  (Delos floated on the waves,) ἀλλἁ Κοιογένης ὁπότ' ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες ἀπώρουσαν κίονες fr. 33d. 3.

  ὄλβον ἐγκατέθηκαν. ἀλλὰ[ ]ἐπέπεσε μοῖρα Pae. 2.63

  ἀλλ' οὔτε ματέῤ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Pae. 6.105

  ἀλλά μιν Κρόνου παῖδες ἔκρυψαν Pae. 8.72

  σῶμα δ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος, ζώει Παρθ. 1. 16. (a description of those that do not love Theoxenos,) ἀλλἐγὼ τάκομαι fr. 123. 10.
  b where the qualification provides a climax, cf. 3. b. infra.

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει, Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34

  c simply introducing a new attitude

  ἀλλ' ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς O. 10.86

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  ἀλλεὔχεται P. 4.293

  3 introducing imperative, simm.
  a imperative proper.

  ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν O. 1.17

  ἀλλὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει O. 2.12

  ἀλλὰ Κρόνου παῖ, Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον (v. l. ἀλλὦ.) O. 4.6

  ὦ Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων O. 6.22

  ἀλλ' ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε-

  θμὸν O. 7.87

  ἀλλ' ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ Ἀλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι O. 8.9

  ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.5

  ὦ Μοῖσ, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν O. 10.3

  ἀλλ' ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά P. 1.85

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.152

  ἀλλ' ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε N. 9.3

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8

  ἀλλ' ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν N. 10.21

  ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντI. 8.35
  b where the imperative denotes a climax. cf. 2b supra ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Σκυρίαι δὲ. ὅπλα δ' ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ματεύειν ( ἀλλά om. codd. Athenaei.) fr. 106. 6.
  c where the following sentence has imperative force “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοι σαφέως.” P. 4.116 cf. I. 8.35
  d introducing a wish, prayer ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Dissen: περάσαι σὺν codd.) N. 11.9

  ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος; ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω, ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Pae. 9.7

  4 in various minor uses.
  a introducing statement of intent by poet

  ἀλλἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι O. 8.74

  , cf. P. 4.141 ἀλλὰ πάνδοξον Αἰολάδα σταθυὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 6.
  b introducing oracular utterance “ ἀλλὰ μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει” (elocutionem oraculi propriam agnovit Blass.) Pae. 2.73
  c following a rhetorical question “ τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν —; ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84

  τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει P. 10.4

  B compounded with other particles.
  1 ἀλλὰ γάρ, ἀλλὰ γάρ.
  a where both particles preserve their original force: yet since ἀλλὰ παρθένοι γὰρ τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα. 6. 53, cf. O. 4.1ff., Wil. on Eur., Her. 138.
  b emphasising a main point in contrast to preceding: yet

  εἰ δὲ δή τινἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη O. 1.55

  οὔτ' ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον. ἀλλ ἐν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ O. 6.53

  ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ κώλυεν μεῖναιP. 4.32

  χαλκέῳ τ' Ἄρει ἅδον. ἀλλἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.16

  (an enumeration of the glories of Thebes,) ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις (v. Schadew. 268̆{5}) I. 7.16
  c emphasising a maxim, breaking off narrative.

  ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ' Ἀίδα N. 7.30

  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52

  d frag. ἀ]λλὰ γὰρ τ[ fr. 60a. 11.
  2 ἀλλά τοι, ἀλλὰ τοι: emphatic, yet

  ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων P. 3.19

  ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμN. 10.82

  ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰἀνθρώπων I. 4.37

  3 ἀλλὰ μέν: opposing what precedes.

  ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρὶ P. 3.77

  4 ἀλλ' ἦ. ἀλλ ἦ μακ[ρ]ότερον fr. 6a. e.
  5

  ἀλλὰ γε. ἀλλ' ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν Pae. 4.28

  C
  b dub. [ ἀλλὰ καὶ (coni. Hermann: ἅμα codd. contra metr.) O. 1.104] [ ἀλλὰ (codd. contra met.: ἄνα Kayser: ἄγε Maas.) O. 13.114] [ ἢ πόντου κενέωσιν ἀλλὰ πέδον (codd. Dion. Hal. contra metr.: <˘> ἂμ Hermann.) Pae. 9.16]

  Lexicon to Pindar > ἀλλά

 • 4 ἀνήρ

  ᾰνήρ (ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα; ἄνδρες, ἀνδρῶν, ἄνδρεσσι, ἀνδράσιν): ἆνέρι, ἆνέρα; ἆνέρες, ἆνέρων)
  1 man
  1 man in his prime.
  a

  παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν O. 1.17

  ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ' ἀρετᾶς πέρι καὶ

  διφρηλασίας O. 3.37

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶO. 4.26

  ἀκίνδυνοι δ' ἀρεταὶ οὔτε παῤ ἀνδράσιν οὔτ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι O. 6.10

  ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων ποικίλον ὕμνον (τῷ τε Ἁγησίᾳ καὶ τοῖς τούτου προγόνοις. Σ.) O. 6.86

  ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν O. 7.8

  τὰν δ' ἔπειτ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου O. 8.58

  Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν O. 13.23

  ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον (Hermann: ἀνδράσι codd.) P. 2.65 ἀνδρὸς αἰδοίουP. 4.29

  δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων P. 5.22

  δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι P. 5.86

  τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων P. 9.107

  ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα (i. e. husband) P. 9.118

  Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα P. 10.6

  κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ' ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν N. 1.33

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι N. 3.72

  ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν N. 8.49

  νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις N. 9.12

  ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν N. 9.18

  ἐντί τοι φίλιπποί τ' αὐτόθι ἄνδρες N. 9.33

  ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας N. 9.38

  ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις ἀνδράσιν I. 1.9

  τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν I. 4.17

  ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ I. 5.50

  θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου I. 6.1

  περικτίονας ἐνίκασε ἄνδρας I. 8.65

  κεἴ μοί τιν' ἄνδρα τῶν θανόντων fr. 4. Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν fr. 29. 2.

  ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν [ὕψιστον ἵστατ]αι Pae. 2.37

  χρὴ δ' ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἶσαν Pae. 2.57

  ψοφὸν ἀιὼν Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον Pae. 6.9

  Ἀλαλά ᾇ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος fr. 78. 3. ( ψυχὰς) ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ μέγιστοι ἄνδρες αὔξοντ fr. 133. 5. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ' ἄνδρας fr. 135. νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί fr. 199. 2. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (fort. non omnia haec sunt Pindari, nott. Wil.) fr. 210. νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται fr. 229.

  ὦ Συράκοσαι, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί P. 2.2

  ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ P. 5.64

  ἀνδρὸς δ' οὔτε γυναικὸς Παρθ. 2. 3. ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (oxymoron intell. Schr.) fr. 203. 1.
  b specifically, men or heroes τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ Hagesias O. 6.18 ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Iamidai O. 6.24 εὐθυμάχαν πελώριον ἄνδρα Diagoras O. 7.15 τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τε Diagoras O. 7.89 ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν Epharmostos O. 9.13 ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Opous O. 9.65 ἄνδρα δ' ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν Hieron P. 1.42 ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον Ixion P. 2.29 ἄιδρις ἀνήρ (Ixion = ἥρως v. 31) P. 2.37 σάμερον μὲν χρή σε παρ' ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν Arkesilas P. 4.1 ἀνὴρ ἔκπαγλος Jason P. 4.79 ἀνὴρ συγγενέσιν παρεκοινᾶθ Jason P. 4.132 γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν Jason P. 4.123 δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες Euphamos and Periklymenos P. 4.173

  Ζήταν Κάλαίν τε ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας P. 4.182

  βιατὰς ἀνὴρ Jason P. 4.236 καρτερὸν ἄνδρα Jason P. 4.239 ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί Arkesilas P. 5.107 ὁ θεῖος ἀνὴρ Antilochos P. 6.38

  Τελεσικράτη γεγωνεῖν ὄλβιον ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας P. 9.4

  ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Hyperboreans P. 10.46 ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Perseus P. 12.18 ἔσταν δ' ἐπ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου Chromios N. 1.20 καὶ ὅδ' ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶτον Timodemos N. 2.3 καί τις ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ' Οἰνώνας ἔλασεν Peleus and Telamon N. 5.15 φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος ἐτήτυμον Thearion? N. 7.62 ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν Aristagoras N. 11.11 τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν Herodotos I. 1.34 εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων Xenokrates I. 2.17 ἦλθ' ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν υἱὸς Ἀλκμήνας Herakles v. Fraenkel on Agam. 719. I. 4.53 λευκωθεὶς κάρα μύρτοῖς ὅδ' ἀνὴρ Melissos I. 4.70 κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου ἐφετμαῖς Lampon I. 6.18 λίσσομαι παῖδα θρασύν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι” Telamon I. 6.46 φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν Lampon ( ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne) I. 6.72ὑπὸ σπλάγχ[νοις] φέροισα τόνδ' ἀνέῤ” Paris. Πα. 8A. 19. ] τῶνδ' ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρονος Aioladas and Pagondas. Παρθ. 2.. Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός fr. 188.
  2 generally = ἄνθρωπος.
  a

  ῥοαὶ δ' ἄλλοτ ἄλλαι ἐς ἄνδρας ἔβαν O. 2.34

  αἵ γε μὲν ἀνδρῶν κυλίνδοντ' ἐλπίδες O. 12.5

  ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται P. 3.105

  τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.28

  λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών P. 8.97

  καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ ( ἀνδρῶν cum τινα Σ: “ ἀνδρῶν γιγάντων intellego” Schr.: v. Radt, Mnem., 1966, 169f.) N. 1.65 ( ἄρουραι) βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν (Hermann: ἄνδρεσσιν codd.) N. 6.10

  παροιχομένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ' ἐκόμισαν N. 6.29

  τυφλὸν δ' ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος N. 7.24

  ἀρετὰ ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα N. 8.41

  ἀρχαῖαι δ' ἀρεταὶ ἀμφέροντ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος N. 11.38

  χρήματα χρήματ' ἀνήρI. 2.11

  εἴ τις ἀνδρῶν κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον I. 3.1

  ἀνδρῶν δ' ἀρετὰν σύμφυτον οὐ κατελέγχει (i. e. τῶν προγόνων) I. 3.13 οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀν-

  δρῶν I. 5.57

  δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ' ἀνδράσι κρέμαται I. 8.14

  τυφλα[ὶ γὰ]ρ ἀνδρῶν φρένες, ὅστις Πα. 7B. 18.

  ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ' ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν Pae. 9.4

  ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος Pae. 9.20

  ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν (v. l. ἀνθρώπων) fr. 213. 3. σφετέραν δ' αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος fr. 215. 3.
  b contrasted with the gods

  ἔστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά O. 1.35

  εἰ δὲ δή τιν' ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν O. 1.54

  εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται λαθέμεν O. 1.64

  προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος O. 1.66

  τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2

  ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς O. 8.8

  ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες ἐγένοντ O. 9.28

  τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν O. 9.110

  cf. O. 10.22, O. 11.10

  τάμἰ ἀνδράσι πλούτου O. 13.7

  πολλὰ δ' ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι O. 13.16

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  ( Χίρωνα)

  νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φίλον P. 3.5

  θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳP. 4.21 μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής sc. Battos P. 5.94

  Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον' ἀνδρῶν φίλων P. 5.123

  τὰ δ' οὐκ ἐπ ἀνδράσι κεῖται· δαίμων δὲ παρίσχει P. 8.76

  θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον ἀνδράσι χάρμα φίλοις P. 9.64

  θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ· εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς P. 10.22

  ἀθάνατων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ P. 12.4

  κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς N. 1.9

  ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1

  μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι (sc. Διόσκουροι).

  καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54

  κρίνεται δ' ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν I. 5.11

  ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον (< θεῷ> supp. Heyne: sc. ὑποτρέσαι) fr. 224. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ fr. 225. ]Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 5.
  3 generally, a man, anyone ὁ μὰν

  πλοῦτος ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος O. 2.56

  αὐδάσομαι τεκεῖν μή τιν' πόλιν ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν O. 2.93

  τοῦτο δ' ἀμάχανον εὑρεῖν, ὅτι φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν O. 7.26

  κεῖνος ἂν εἴποι τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει O. 8.63

  Ἀίδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ O. 8.73

  θάξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ O. 10.21

  ὅταν εἰς Ἀίδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται O. 10.93

  ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως O. 11.10

  ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται P. 1.99

  ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἁλωκότα P. 3.56

  οὕτω κ' ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν P. 7.20

  οὐδ' ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες N. 3.30

  φθονερὰ δ' ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει N. 4.39

  ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ' ἀνὴρ μαχαίρᾳ N. 7.42

  εἰ δὲ γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι N. 7.87

  κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ N. 9.15

  χρὴ δ' ἀγαθὰν ἐλπίδ ἀνδρὶ μέλειν I. 8.15

  καὶ συγγένεἰ ἀνδρὶ φ[ ]στέρξαι Pae. 4.33

  τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἃν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; fr. 61. 2. παντὶ δ' ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 1.. πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών fr. 126. 2.
  4 where the accompanying adj. or subs. bears the emphasis.
  a c. subs.

  ἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας O. 1.79

  μάτρωες ἄνδρες O. 6.77

  μάντιες ἄνδρες O. 8.2

  ἁγητὴρ ἀνὴρ P. 1.69

  ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ P. 1.91

  ἅτε μάντις ἀνήρ I. 6.51

  cf. P. 9.118
  b c. adj.

  οὐ δίκᾳ συναντόμενος ἀλλὰ μαργῶν ὑπ' ἀνδρῶν O. 2.96

  Αἰτωλὸς ἀνὴρ O. 3.12

  τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ O. 6.7

  ἀνδρῶν Ἀρκάδων O. 6.34

  ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν O. 7.72

  ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι P. 1.33

  πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων P. 1.80

  ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν P. 1.93

  εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει P. 2.86

  ἐσλοῖσι ἀνδράσιν P. 3.66

  Λακεδαι-

  μονίων ἀνδρῶν P. 4.257

  βροτήσιος ἀνὴρ P. 5.3

  ἀλλά νιν εὑροῖσ' ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν P. 12.22

  ὃς δὲ διδάκτ' ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ ἄλλα πνέων N. 3.41

  Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ' ἀνὴρ N. 7.64

  χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν N. 8.42

  καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν N. 10.42

  κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν I. 1.45

  τὸ τεὸν δ' ἀνδρῶν Ἀχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι I. 1.58

  εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς Ἑλικωνιάδων I. 2.34

  καὶ κρέσσον' ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ I. 4.34

  [ἀνδ]ρὶ σοφῷ (supp. Lobel.) Πα. 1. 3. ἀνδρῶν δικαίων fr. 159. κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν fr. 212.
  c c.

  τις, ἄλλος τις. ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον O. 13.31

  εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ O. 14.7

  ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον P. 2.13

  κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει P. 9.87

  5 frag. ]

  φυγον ἄνδρα[ Pae. 12.22

  ]ἔτι δ' ἄνδρ[ Pae. 21.21

  κἀ]νδρῶν (supp. Snell.) Δ. 4. e. 4. ] ἀλαον ἀνδρὸς λ[ fr. 173. 3.

  Lexicon to Pindar > ἀνήρ

 • 5 ἄροτρον

  1 plough

  ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  σπασσάμενος δ' ἄρο̆τρον P. 4.234

  ἐν δ' ἀρότρῳ βοῦς fr. 234. 2.

  Lexicon to Pindar > ἄροτρον

 • 6 ἐν

  ἐν (in crasis
  1

  κἀν I. 4.25

  , I. 6.59 coni., but

  καὶ ἐν P. 9.40

  : repeated 13 times O. 2.43, O. 6.55, I. 5.30 etc.: follows noun governed 7 times O. 13.44, P. 9.69, Παρθ. 2. 7, etc.: governs only the second of two nouns P. 4.130, O. 7.12:

  ἐνί P. 6.18

  , Θρ. 7. 3, fr. 163: joined with

  ἐπὶ N. 5.2

  ,

  παρά N. 9.34

  ) A prep. c. dat.
  1 of time.
  a of point of time, in, at, on δεῖ σάμερον

  ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ O. 6.28

  κυρίῳ δ' ἐν μηνὶ πέμποισ ἀμφιπόλους O. 6.32

  νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ O. 7.26

  [ κἀν (Mosch.: ἐν καὶ codd. vulgo: καὶ cod. unus) P. 1.35] ἀλλ' ἐν ἕκτᾳ (sc. ἁμέρᾳ) P. 4.132

  τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν N. 3.2

  νιν ἐρειδόμενον ναυαγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ I. 1.37

  τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει I. 4.65

  ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ' ἥρωι παρθενίαςI. 8.44

  ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ Pae. 6.5

  ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντεὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Pae. 6.61

  τῷδ' ἐν ἄματι τερπνῷ Pae. 15.1

  Ψμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον [Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν (Welcker: ἐργάμοισι cod.) Θρ. 3.. ἦν διακρῖναι ἰδόντ' λτ;οὐγτ; πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος” fr. 168. 6.
  b during, within, in the course of

  ἐν ἁμέρᾳ O. 1.6

  ἐν παντὶ χρόνῳ O. 6.36

  ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ O. 6.100

  ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου O. 7.94

  ἐν μικρῷ χρόνῳ O. 12.12

  ἐν ὄρφναῖσι P. 1.23

  ἐν δ' αὖτε χρόνῳ P. 3.96

  ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ P. 4.127

  ἀθρόαις πέντε νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις P. 4.130

  [ ἐνχρόνῳ (Chaeris: ἄν codd.) P.4. 258]

  ἐν δὲ χρόνῳ P. 4.291

  , P. 8.15

  ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται P. 8.92

  τέκε ἐν μόναις ὠδῖσιν Ἀλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν P. 9.85

  ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις P. 10.18

  ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς παγκρατίου στόλῳ N. 3.16

  ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται N. 3.70

  ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν N. 4.94

  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ N. 7.52

  ἦ τιν' ἄγλωσσον μὲν ἦτορ δ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει (Hermann e Σ: κατέχει τε, κατέχειν codd.) N. 8.25 ἐν πολυφθόροις ἁμέραις (Boeckh: πολυφθόροις ἐν codd.) N. 8.31 χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς N.8.49. codd.) ἐν πολέμῳ N. 9.36. ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N.9.42. ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων

  μιν ὀμφαὶ κώμασαν N. 10.34

  φθιμένου Κάστορος ἐν πολέμῳ N. 10.59

  παῦροι δ' ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτου μεταλαμβάνεινN. 10.78

  ἐν δὲ χειμῶνι πλέων I. 2.42

  ἀλλ' ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ I. 4.16

  ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ I. 4.36

  τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ I. 4.47

  καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ (bis) I. 5.48—9. “Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον ἘνυαλίουI. 6.54 ἐν χρόνῳ δ' ἔγεντ Ἀπόλλων fr. 33b = fr. 147 Schr.

  ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον Pae. 9.3

  ]βαρβιτίξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ[ fr. 124d. ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος fr. 125. 2. μηδ' ἀμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ fr. 126. 1. ἀτὰρ εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν fr. 131b. 3. πενταετηρὶς ἑορτὰ ἐν ᾆ πρῶτον εὐνάσθην fr. 193.
  c in the space of

  πολλῶν πείρατα συντανύσαις ἐν βραχεῖ P. 1.82

  βάματι δ' ἐν πρώτῳ κιχὼν παῖδ P. 3.43

  τὸν Ἀργείων τρόπον εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Heyne: που κἐν, πα κ' ἐν codd.) I. 6.59
  2 of place.
  a ἐν Πέλοπος ἀποικίᾳ. O. 1.24

  ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος O. 3.23

  ἐν Πίσᾳ O. 6.5

  ἐν Ὀλυμπίᾳ O. 6.26

  ἐν Ὀλυμπιάδι O. 10.16

  ἐν Πίσᾳ O. 10.43

  ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις P. 9.101

  ἐν δὲ Πυθῶνι O. 2.39

  ἐν Δελφοῖσιν O. 13.43

  Πυθιάδος δ' ἐν δρόμῳ P. 1.32

  ἐν δ' ἄρα μηλοδόκῳ Πυθῶνι P. 3.27

  ἐν πολυχρύσῳ Ἀπολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳ P. 6.8

  Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς P. 6.18

  Πυθῶνος ἐν γυάλοις P. 8.63

  ἐν Πυθιάδι P. 8.84

  ἐν Πυθῶνι ἀγαθέᾳ P. 9.71

  ἀγῶνί τε Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν P. 11.13

  ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν P. 11.15

  Καφισίδος ἐν τεμένει P. 12.27

  ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν N. 2.9

  ἐν ἀγαθέᾳ Πυθῶνι N. 6.34

  ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται N. 7.34

  ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλων N. 11.23

  ἐν Κρίσᾳ I. 2.18

  χόρτοις ἐν λέοντος O. 13.44

  Νεμεαίου ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς ἄλσει N. 2.5

  ἐν Νεμέᾳ N. 2.23

  ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ N. 3.18

  κοίλᾳ λέοντος ἐν βαθυστέρνου νάπᾳ I. 3.12

  ἐν Νεμέᾳ I. 6.3

  θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτἐν ΝεμέᾳI. 6.48

  κλεινᾷ τἐν Ἰσθμῷ O. 7.81

  ἐν Κορίνθου πύλαις O. 9.86

  ἐν Ἰσθμιάδεσσιν O. 13.33

  ἐν δἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν O. 13.40

  ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς N. 2.21

  Ὀρσοτριαίνα ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου N. 4.87

  ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι N. 6.39

  τρὶς μὲν' ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών N. 10.27

  Κορίνθου τἐν μυχοῖς N. 10.42

  ἐν βάσσαισιν Ἰσθμοῦ I. 3.11

  ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισἀρετά I. 5.17

  cf. ( Κόρινθον)

  ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει O. 13.6

  ἐν ἄστει Πειράνας O. 13.61

  ἐν Θήβαισι O. 6.16

  τά τἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις O. 7.84

  ἐν Θήβαις O. 13.107

  ἐν ἑπταπύλοις Θήβαις P. 3.90

  , P. 8.39 ἐν Κάδμου πύλαιςP. 8.47

  Θήβαις τ' ἐν ἑπταπύλοις N. 4.19

  ἐν Θήβαις N. 10.8

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει I. 5.30

  —3.

  ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις I. 8.16

  ἐ]ν ἑπταπύλοισι —[ (sc. Θήβαις) fr. 169. 47.

  κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.82

  ἐν Ἀθάναις O. 9.88

  κρανααῖς ἐν Ἀθάναισι O. 13.38

  , N. 8.11

  ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις I. 2.20

  ἅ τε κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις (Boeckh: κεἰν, κἠν codd.) I. 4.25 ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε fr. 75. 4.

  ἐν Σικελίᾳ O. 1.12

  ἐν Ἄργει O. 7.83

  ἐν Μεγάροισιν O. 7.86

  ἐν Μαραθῶνι O. 9.89

  ἐν Σπάρτᾳ P. 1.77

  ἐν Φθίᾳ P. 3.101

  ἐν δὲ ΝάξῳP. 4.88

  Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ P. 5.70

  ἐν Μεγάροις (ἐν secl. byz.) P. 8.78

  ἐν Ἄργει P. 9.112

  τῶν δἐν Ἑλλάδι τερπνῶν P. 10.19

  κλυταῖς ἐν Ἀμύκλαις P. 11.32

  ἄειδ' ἐν Παλίῳ (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22

  ἐν Τροίᾳ N. 2.14

  ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ N. 8.18

  ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ I. 1.8

  ἐν Φυλάκᾳ I. 1.59

  ἀλλ' ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.34

  ἐν Ἐπιδαύρῳ I. 8.68

  ]ν ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1.. ἐν Ἀρίμοις ποτέ fr. 93. ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ ] ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2.. ἐν δ' ἄρα καὶ Τενέδῳ fr. 123. 13.

  Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς O. 9.59

  ἐν Παλίου σφυροῖς P. 2.45

  Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοιςP. 4.16 Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς λίμναςP. 4.20

  Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήἰ, ἐν δαιτὶ P. 5.80

  ἐν μυχοῖσι Πιερίδων P. 6.49

  μυχῷ τ' ἐν Μαραθῶνος P. 8.79

  Πίνδου κλεεναῖς ἐν πτυχαῖς P. 9.15

  Αἰγίνᾳ τε γὰρ Νίσου τἐν λόφῳ P. 9.91

  τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος P. 9.98

  ἐν πεδίῳ Φλέγρας N. 1.67

  Νίσου τ' ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.46

  ἐν γυάλοις Θεράπνας N. 10.56

  ζαθεᾶς Πάρου ἐν γυάλοις fr. 140a. 63 (37). ἐν Κόλχων δόμοις fr. 172. 7.

  ἐν δρόμοισι O. 1.21

  ἐν δρόμοις O. 1.94

  ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε O. 2.43

  —4.

  Αἶαν, τεόν τἐν δαιτί, Ἰλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν O. 9.112

  ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις O. 13.15

  νικαφόροις ἐν ἀέθλοις καὶ θοαῖς ἐν μάχαις P. 8.26

  ἔν τ' ἀέθλοισιν ἀριστεύων N. 11.14

  ἔν τ' ἀέθλοισι I. 1.18

  ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις ἔν τ' ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις I. 1.23

  ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι I. 5.6

  ἔν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι I. 5.7

  ]ἐν δαιτί τε πα[ Πα. 13a. 21.

  ἐν οἴκῳ O. 6.48

  μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις P. 2.33

  ἐν θαλάμῳ P. 3.11

  τείχει ἐν ξυλίνῳ P. 3.38

  ἐν λέχεσινP. 4.51 πολυχρύσῳ ποτ' ἐν δώματιP. 4.53 ἄλλοις ἐν τείχεσιν” P.4.268. “ ἐν δώμασιP. 4.113

  θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ Λιβύας P. 9.69

  ἐν μεγάρῳ N. 1.31

  Φιλύρας ἐν δόμοις N. 3.43

  ἐν λέκτροις Ἀκάστου N. 5.30

  Ἀμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις I. 7.6

  ἐν μεγάροις Δ. 2.. ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ O. 2.58

  ἐν Οὐλύμπῳ O. 13.92

  ἐν οὐρανῷ O. 14.10

  ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ P. 1.15

  χρυσέαις ἐν ἕδραις P. 3.94

  δώμασιν ἐν χρυσέοιςP. 9.56

  ὀλβίοις ἐν δώμασι N. 1.71

  οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισινN. 10.88 ἐν Ὀλύμπῳ fr. 33c. 5.

  ἐν καὶ θαλάσσᾳ O. 2.28

  ἐν πελάγει O. 7.56

  ἁλμυροῖς δ' ἐν βένθεσιν O. 7.57

  ἐν πόντῳ ἐν χέρσῳ τε O. 12.3

  —4. “ ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖςP. 9.47

  ἐν χέρσῳ N. 1.62

  ἐν πελάγει N. 3.23

  ἐν δΕὐξείνῳ πελάγει N. 4.49

  ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ N. 9.43

  ἐν πόντῳ I. 5.5

  ἐν πεδίῳ I. 8.54

  ἐν πόντῳ I. 9.7

  πελάγει δ' ἐν πολυχρύσοιο πλούτου fr. 124. 6. ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει fr. 140b. 16. ἐν πόντῳ P. Oxy. 2622. 13 ad ?fr. 346.

  ἐν ναυσὶ κοίλαις O. 6.10

  ἐν Μοισᾶν δίφρῳ O. 9.81

  ἐν ναυσὶν P. 3.68

  ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ N. 5.2

  ἐν ναυσὶν I. 6.30

  κελεύθῳ τἐν καθαρᾷ O. 6.23

  ἀλλἔν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατιᾷ τἐν ἀπειρίτῳ (v. κρύπτω) O. 6.55

  πτολιπόρθοις ἐν μάχαις O. 8.35

  οὐλίῳ ἐν Ἄρει O. 9.76

  ταύτᾳ δἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ O. 10.51

  ἐν ἅπαντι κράτει O. 10.82

  ἐν ἀλκᾷ O. 13.55

  οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις P. 1.47

  Ἰξίονα ἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον P. 2.22

  χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς P. 3.55

  ἐν ὄρει P. 3.90

  ἐν πολέμῳ P. 3.101

  ἐν ἀργεννόεντι μαστῷ P. 4.8

  ἐν ἀγορᾷ P. 4.85

  ἐν πρύμνᾳ P. 4.194

  ἐν μέσσοις P. 4.224

  ἐν ἀλλοδαπαῖς ἀρούραις P. 4.254

  πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός P. 10.67

  χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ N. 1.25

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34 δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους i. e. inside N. 10.61

  καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις N. 11.8

  πατρίδι ἐν ᾇ καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

  πατρωίαις ἐν ἀρούραις Pae. 6.106

  λτ;ἐνγτ; [τεμέ]νει φίλῳ (supp. Zenodot)

  Πα.. 12. χρηστήριον[ ] ἐν ᾧ Τήνερον ἔτεκεν Pae. 9.41

  ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς (add. Boeckh: ἐν om. codd.) fr. 122. 7. φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι (coni. Boeckh: ἐν cod.) Θρ.. 3. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες fr. 210.
  b at, before met.,

  τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος P. 8.32

  μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν (τουτέστι θεωρῆσαι Σ.) N. 8.43
  3 in, contained in, surrounded by
  a of clothing, simm.

  χαλκέοισι δ' ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον O. 4.22

  ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ' ἔχων O. 6.8

  σπαργάνοις ἐν πορφυρέοιςP. 4.114

  Ὀλυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις P. 10.13

  ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλεβόας ἔναρεν N. 10.14

  τὸν μὲν ἐν ῥίνῳ λέοντος στάντα I. 6.37

  cf. ὑφ' ἅρμασιν ἵππος, ἐν δ ἀρότρῳ βοῦς ( harnessed to) fr. 234. 2.
  b contained in

  μονόψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος N. 10.6

  καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις N. 10.36

  c of light and darkness.

  ἐν ὄρφνᾳ O. 1.71

  O. 13.70

  ἐν σκότῳ O. 1.83

  ἐν καθαρῷ O. 10.45

  φάει δὲ ἐν καθαρῷ P. 6.14

  σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν N. 4.38

  νεκρὸν ἵππον στυγέοισι λόγῳ κείμενον ἐν φάει, κρυφᾷ δὲ (Heyne: φασι codd.) fr. 203. 2. met.,

  ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται I. 7.27

  d met.,

  εἶδον γὰρ ἑκὰς ἐὼν τὰ πόλλ' ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν Ἀρχίλοχον βαρυλόγοις ἔχθεσιν πιαινόμενον P. 2.54

  ἔστι δ' ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκρον N.1.10.

  τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχε θέμεν μεγάλᾳ P. 4.75

  4 of feelings, thoughts.

  ἐν θυμῷ πιέσαις χόλον ὀξείᾳ μελέτᾳ O. 6.37

  ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος O. 10.63

  εὐανθεῖ δ' ἐν ὀργᾷ παρμένων P. 1.89

  αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν P. 4.219

  ὄφρα ἐν φρασὶ πάξαιθ, ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος μόλοι N. 3.62

  a

  ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις O. 2.25

  Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται O. 2.78

  φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ O. 4.26

  τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν O. 8.53

  τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα ἐπέθηκ; O. 13.20

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ' ἐν πεζομάχαισι P. 2.65

  ἐν ἀγαθοῖς P. 2.81

  ἐν ἀνθρώποισι P. 3.21

  σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαι P. 3.107

  τρίταισιν δ' ἐν γοναῖςP. 4.143

  κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς P. 4.281

  —2.

  ἔν τε σοφοῖς πολίταις P. 4.295

  ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαις P. 5.49

  θάρσος τε τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο P. 5.112

  ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας P. 5.114

  καὶ ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντP. 9.40 βαιὰ δ' ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς P.9. 77.

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι P. 9.119

  θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις P. 10.58

  πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ' Αἴγισθον ἐν φοναῖς P. 11.37

  εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται P. 12.28

  ἐγὼ δ' Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐν κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις N. 1.34

  παλαιαῖσι δ' ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών N. 3.32

  ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι N. 3.72

  —3.

  ἔστι δαἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς N. 3.80

  ἐν δὲ μέσαις (sc. Μοίσαις)

  φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων N. 5.23

  ἔν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν N. 7.65

  ἀρετὰ ἐν σοφοῖς

  ἀνδρῶν ἀερθεῖσ' ἐν δικαίοις τε N. 8.41

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  Τυνδαρίδας δ' ἐν Ἀχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος I. 1.31

  γαρύσομαι τοῦδ' ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσαν I. 1.34

  ἄμμι δ' ἔοικε καὶ σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ Εὔβοιαν, ἐν γναμπτοῖς δρόμοις ( when we talk of Farnell) I. 1.57

  Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοις I. 4.24

  αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαι I. 5.59

  φαίης κέ νιν ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ ἀκόναν ( ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν coni. Heyne) I. 6.72

  εἶπε δεὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις I. 8.31

  Ἄρτεμις ζεύξαισ' ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόντων α[ Δ. 2. 2. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται fr. 105b. 1.

  νέφεσσι δ' ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσιν ἵζων Pae. 6.92

  b between

  οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς καὶ πέδῳ P. 1.27

  καταίνησάν τε κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι P. 4.223

  ἐπεὶ τετραόροισιν ὥθ' ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς N. 7.94

  a

  ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν O. 2.16

  βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι Ῥαδαμάνθυος O. 2.75

  ἐν δίκᾳ ( ἐνδίκας coni. Snell) O. 6.12

  τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι O. 7.69

  πόλιν Ψλλίδος στάθμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε P. 1.62

  θέλοντι δὲ αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς P. 1.64

  οὔτ' ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  σὲ δ' ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὤρθωσεν P. 4.59

  τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτωνP. 4.92

  σὲ δ' ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ P. 5.14

  τό γ' ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὗ μὴ κρυπτέτω i. e. in the common good P. 9.93

  θεόθεν ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ P. 11.51

  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον N. 5.14

  ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων N. 6.15

  τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ (cf. P. 2.43) N. 10.28

  ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ I. 2.38

  ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν κέντρον fr. 124. 2. cf. ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς (in a public position) O. 13.49
  b in of musical terms. Λύδῳ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον (ἐν ante τρόπῳ del. Schr. metri causa) O. 14.17—8.

  ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς P. 2.69

  πόμ' ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν ( ἐμπνοαῖσιν coni. Turyn) N. 3.79 esp. to the accompaniment of, amidst

  ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς O. 5.19

  κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς O. 6.7

  ἄλλοτε δ' ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.12

  τὸν ( Ἀρκεσίλαν)

  ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν P. 5.104

  κλέονται δ' ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς μυρίον χρόνον I. 5.27

  ἔν δ' ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ ἀγαπάζοντι I. 5.54

  ]

  ἀοιδαῖς ἐν εὐπλε[κεσσι Pae. 3.12

  λτ;ἐν ἀοιδᾷ> supp. Snell e Σ pap. Pae. 14.20
  7 instrumental in, with, by means of

  τετραορίας ἐλελίχθονος, εὐάρματος Ἱέρων ἐν ᾇ κρατέων P. 2.5

  καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν Ἄρει P. 5.85

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι (ἐν om. codd.: supp. Tricl.) P. 11.46

  ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν N. 11.28

  κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις Ὀδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν N. 8.26

  esp. with

  χείρ. οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ O. 2.63

  ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους P. 2.8

  ἐν χερὶ δ' Ἀμφιτρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον N. 1.52

  ἐν λόγοις δ' ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών N. 11.17

  χερσίν τ' ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 7.
  8 upon, into following verbs of movement.

  ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον ἔχθιστον O. 8.68

  ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ O. 13.16

  ὠπυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ' ἁλικίαν P. 1.74

  ἐν δ' ἀφύκτοισι γυιοπέδαις πεσὼν P. 2.41

  καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν (om. codd.: supp. Mosch.) P. 3.64 ἐν τᾷδ' ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας σπέρμα” (cf. I. 1.4) P. 4.42

  ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ μαινάδ' ὄρνιν P. 4.215

  τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳ P. 8.12

  νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισιP. 9.63 ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ' ἀγῶνος ( πρὸς coni. Boeckh) P. 9.114

  Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων N. 5.42

  [ πέσε δ' ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντι (coni. Fennel, Lobel: δοκέοντα codd.) N. 7.31]

  ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν N. 8.28

  ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν N. 10.70

  χρυσέας ἐν γούνασιν πίτνοντα Νίκας I. 2.26

  ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν (sc. φάμα παλαιά) I. 4.23

  μήτ' ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων I. 8.6

  ἐπεὶ δ' ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Pae. 6.99

  τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς fr. 109. 1. ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς fr. 163. φά[τναις] ἐν λιθίναις βαλ[ fr. 169. 21, cf. N. 3.62
  9 in respect of [ ἐν ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι (ἐν om. codd., add. V: ἐπ byz.) O. 1.113]

  ἕπεται δ' ἐν ἑκάστῳ μέτρον O. 13.47

  ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ

  ἀμφὶ Κορίνθῳ O. 13.51

  , cf. I. 1.57 γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἁρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων (om. codd.: supp. Er. Schmid) N. 3.58

  μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος, ἐν ᾇ κέχυμαι I. 1.4

  ἐν ἔργμασιν δὲ νικᾷ τύχα, οὐ σθένος fr. 38.

  ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.15

  10 = σύν, with the aid of ἐν τίν κ' ἐθέλοι, Γίγαντας ὁς ἐδάμασας, εὐτυχῶς ναίειν (σὺν σοί. Σ.) N. 7.90
  11 in the hands of, in the power of

  ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος O. 13.104

  ἐν δ' ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες P. 10.71

  πὰν δὲ τέλος ἐν τὶν ἔργων N. 10.30

  12 dub. ex. οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ' ἐν δίσκοις ἵεν (ἐν add. metr. causa Hermann, edd. vulgo: ὁπότε codd.: ὁπόταν Trypho ap. Eustath.: ποτ' ἀνὰ Ammonius: v. ἐνίμηι) I. 1.25 [ νῦν αὖτ' ἐν Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ (codd.: ἐν del. Hermann) I. 6.5]
  13 frag. ] εν ὀρθῷ δρόμῳ fr. 1a. 5.] ἐν χρ[ Πα. 13a. 25. ]ἐν κλ[ Πα. 13e. 4. ] ἐν δασκίοισιν πατήρ fr. 177e.
  a there

  ἐν δὲ φίλων παρεόντων θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς O. 7.5

  ἐν δὲ Μοῖσ' ἁδύπνοος ἐν δ Ἄρης ἀνθεῖ O. 13.22

  b too, besides

  Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ N. 7.78

  ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἇμαρ (contra Radt, “Präposition in tmesi mit τύχεν”) Πα. 2.. σεμνᾷ μὲν κατάρχει Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων, ἐν δὲ κέχλαδεν ἐν δὲ ἐν δ' Δ. 2. 10—5. C ἐν prep. c. acc. v. ἐς B.
  ------------------------------------

  Lexicon to Pindar > ἐν

 • 7 θεός

  θεός (ὁ, ἡ; v. θεά: θελτ;γτ;ός, θεός, θεοῦ, θεοῖο, θεῷ, θεῷ, θεόν; θεοί, θεοί, θεῶν, θεων, θεοῖς, θεοῖσι, θεούς, θεοί.)
  1 god
  1 unspecified. ( Τάνταλος)

  θεοῖσι δεῖπνα παρέχων O. 1.39

  θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται μερίμναισιν O. 1.106

  ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν fate dispensed by god O. 2.21

  παρὰ μὲν τιμίοις θεῶν ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα O. 2.66

  θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς O. 4.12

  βωμοὺς ἓξ διδύμους ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταις at Olympia O. 5.5

  μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι O. 5.24

  θεῶν κάρυκα Ἑρμᾶν O. 6.78

  θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας O. 7.34

  θεῶν δ' ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμεν O. 7.65

  Τλαπολέμῳ ἵσταται ὥσπερ θεῷ πομπὰ καὶ κρίσις O. 7.79

  ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς ἐχθρὰ σοφία O. 9.37

  ἄνευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκαστον O. 9.103

  μετὰ δώδεκ' ἀνάκτων θεῶν (cf. O. 5.5) O. 10.49 θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ; O. 13.21

  Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν O. 13.52

  τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ τὰν παῤ ὅρκον κτίσιν O. 13.83

  ἐν θεῷ γε μὰν τέλος O. 13.104

  οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας ( θεοὶ etiam possis) O. 14.8

  θεῶν κρατίστου παῖδες O. 14.14

  θεῶν πολέμιος, Τυφὼς P. 1.15

  θεῶν παλάμαις P. 1.48

  οὕτω δ' Ἱέρωνι θελτ;γτ;ὸς ὀρθωτὴρ πέλοι P. 1.56

  θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται, θεός, ὃ καὶ πτερόεντ' αἰετὸν κίχε P. 2.49

  —50. χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν P. 2.88

  καὶ θεοὶ δαίσαντο παρ' ἀμφοτέροις P. 3.93

  εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι P. 3.110

  σὺν τιμᾷ θεῶνP. 4.51

  ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν P. 4.63

  θεῷ πίσυνος P. 4.232

  σὺν θεῶν τιμαῖς P. 4.260

  εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται P. 4.274

  παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν P. 5.25

  οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν P. 5.76

  κτίσεν δ' ἄλσεα μείζονα θεῶν P. 5.89

  θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν P. 5.117

  μάλιστα μὲν Κρονίδαν θεῶν σέβεσθαι P. 6.24

  τύχᾳ θεῶνP. 8.53

  θεῶν δ' ὄπιν ἄφθονον αἰτέω P. 8.71

  ὠκεῖα δ' ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις P. 9.67

  μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατροπίαις ἐπικύρσαιεν P. 10.20

  ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον P. 10.49

  Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν P. 11.62

  θεῶν βασιλέα N. 1.39

  ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντιάζωσιν N. 1.67

  σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ N. 6.24

  τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων N. 7.32

  βασιλῆα δὲ θεῶν N. 7.82

  εἰ δ' αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι N. 7.89

  ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν N. 9.27

  Διομήδεα δ' ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε θεόν N. 10.7

  Ἥβα καλλίστα θεῶν N. 10.18

  ἐπεὶ τοῦτον ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ' οὐρανῷ, εἵλετ αἰῶνα Πολυδεύκης N. 10.58

  πολλὰ μὲν ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν (i. e. Ἑστίαν) N. 11.6

  καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας I. 2.39

  ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος I. 4.1

  Πηλέος ἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ θεῶν I. 6.25

  δεξαμένα τὸν φέρτατον θεῶν I. 7.5

  χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν I. 7.44

  ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γε Ταντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός I. 8.10

  ἀλλ' οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες I. 8.30

  σὺν θεῶν δὲ αἴσᾳ (Boeckh: θεῶ codd.) I. 9.1

  θεοὶ συνετέλεσσαν Pae. 2.65

  ἐν θεῶν ξενίᾳ at the Delphic Theoxenia Pae. 6.61

  Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς Pae. 6.94

  ]τράπεζαν θεῶν ἐπ' ἀμβ[ρο Pae. 15.7

  δεῦτ ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, θεοί fr. 75. 2. θεῶ[ν] Κυβέ[λαν] ματ[έρα (supp. Gomperz, Snell) fr. 80. ἀλλ' οἶος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα Ζεύς fr. 93. θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος fr. 108a. 1. θεῷ δὲ δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος fr. 108b. 1. θεῶν ἐπὶ βωμοῖς (haec verba praebent codd. Plutarchi, non habet, ut vid., Π.) Θρ.. 1. τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν fr. 131b. 3. τί θεός; fr. 140d.

  σὺν θεοῖς O. 8.14

  σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος I. 1.6

  σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος N. 8.17

  σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλος I. 4.5

  2 opposed to men, mortals.

  εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται λαθέμεν O. 1.64

  τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ ἄνδρα κελαδήσομεν; O. 2.2

  θάξαις δέ κε φύντ' ἀρετᾷ ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ O. 10.21

  ἐκ θεοῦ δ' ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως O. 11.10

  ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς P. 1.41

  θεῶν δ' ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς λέγειν P. 2.22

  γόνον οὔτ' ἐν ἄνδρασι γερασφόρον οὔτ ἐν θεῶν νόμοις P. 2.43

  κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ βροτὸς P. 3.30

  παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶνP. 4.13 θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳP. 4.21 ἔν τε θεοῖς κἀνθρώποιςP. 9.40

  θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς P. 10.21

  ἀρχαὶ δὲ βέβληνται θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς ( ἐκ θεῶν Σ: ?on analogy of ἄρχεσθαι) N. 1.9

  ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος N. 6.1

  ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι. καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος N. 10.54

  σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλος I. 4.5

  ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ' ἀμάχανον εὑρέμεν Pae. 6.51

  οὐ γάρ ἔσθ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί fr. 61. 3. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς fr. 141. θεῶν καὶ κατ' ἀνθρώπων ἀγυιάς fr. 194. 5. ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον λτ;θεῷ> (add. Heyne: sc. ὑποτρέσαι) fr. 224. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ fr. 225. Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει (supp. Blass) ?fr. 333a. 4.
  3 specific gods.
  a Apollo.

  οὐδ' ἔλαθ Αἴπυτον κλέπτοισα θεοῖο γόνον O. 6.36

  ὣς ἦρα θεὸς σάφα εἴπαις O. 8.46

  φέροισα σπέρμα θεοῦ P. 3.15

  ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ P. 5.39

  ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ' Ὑψέος εὐρυβία P. 9.13

  κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας ἐπιτόσσαις θεῷ ῥέζοντας P. 10.33

  θεοῦ παρ' εὐτειχέα δόμον N. 7.46

  καὶ τὸ μὲν διδότω θεός Pae. 2.54

  Πάριος ἑ[καβόλος βροτη]σίῳ δέμαι θεός Pae. 6.80

  ὤμοσε [γὰρ θ]εός Pae. 6.112

  θεοῦ ἄδυτον Pae. 7.3

  his temple in Delphi:

  μαντεύσατο δ' ἐς θεὸν ἐλθών O. 7.31

  ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν N. 7.40

  b Zeus.

  θεοῦ σάμασιν πιθόμενοι P. 4.199

  γνώτ ἀείδω θεῶ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται (οἶ pro θεῷ coni. Kayser) N. 10.31

  πέμψεν θεὸς ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν I. 6.49

  c Poseidon.

  τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν O. 1.86

  θεὸς τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι φιλέων O. 6.101

  ὀρσοτρίαιναν εὐρυβίαν καλέων θεόν P. 2.12

  ( Ἰσθμός)

  ἔνθα μιν εὔφρονες ἶλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται N. 5.38

  d Helios.

  καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν O. 7.60

  e Dionysos. ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν Ἐριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν fr. 75. 9.
  f Herakles.

  ἥρως θεὸς N. 3.22

  g goddesses, Kybele, Great Mother. μεγάλας θεοῦ κύνα Pan. fr. 96. 2.

  Ματρί, τὰν κοῦραι παρ' ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται θαμὰ σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι P. 3.79

  h Thetis.

  πεπρωμένον ἦν, φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν I. 8.34

  i Honour, Aidos.

  κείνα θεός N. 9.36

  k Athene.

  εὗρεν θεός P. 12.22

  l Psamatheia.

  βία Φώκου κρέοντος, ὁ τᾶς θεοῦ, ὃν Ψαμάθεια τίκτ' ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντου N. 5.13

  4 θεόθεν, from, inspired by heaven

  σύμβολον δ' οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν O. 12.8

  θεόθεν ἐραίμαν καλῶν P. 11.50

  5 frag. ]

  οι· θεῶν[ Pae. 4.17

  Lexicon to Pindar > θεός

 • 8 ἴσος

  ἴσος ( but dub. N. 6.65:
  1

  ϝίσος N. 11.41

  , N. 7.5, N. 10.86, I. 6.32) equal, alike
  a ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ' ἁμέραις (Mommsen: ἴσαις δ' ἐν codd.: ἴσα δ' ἐν byz.: ἴσον ἐν Boeckh) O. 2.61 χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσονO. 4.25 τερπνὸν δ' ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν i. e. equally distributed O. 8.53 δελφῖνι καὶ τάχος δἰ ἅλμας ἶσόν κ' εἴποιμι Μελησίαν ( καὶ Schr.: κεν codd.: ἶσον vett.: ἴσον Tricl., edd. vulg.: κ supp. Wil., om. codd.) N. 6.65 δένδρεά τ' οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον i. e. equally rich N. 11.41

  τὸν βουβόταν οὔρεϊ ἴσον Ἀλκυονῆ I. 6.32

  b
  c pro adv.,
  I n. s. equally ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον λτ;θεῷγτ; (supp. Heyne: sc. ὑποτρέσαι) fr. 224.

  Lexicon to Pindar > ἴσος

 • 9 μέν

  1 where μέν is merely an emphatic particle, and is not balanced by δέ or another particle.
  a emphasising a demonstrative, not in nom., which refers back to a word in (esp. subject of) a preceding sentence.

  ὁ δ' αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη· τῷ μὲν εἶπε O. 1.75

  οὐδ' ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι· τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν O. 1.86

  μαντεύσατο

  δ' ἐς θεὸν ἐλθών. τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας εἶπε O. 7.32

  Γλαῦκον τρόμεον Δαναοί. τοῖσι μὲν ἐξεύχετ O. 13.60

  ( ὄρος)

  τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν γείτονα P. 1.30

  πατήρ. τῷ μὲν εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων P. 3.72

  δεσπόταν· τὸν μὲν Φοῖβος ἀμνάσει P. 4.53

  ὣς φάτο· τὸν μὲν ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός P. 4.120

  ( δοιοὶ δ' ὑψιχαῖται ἀνέρες).

  τῶν μὲν κλέος P. 4.174

  Κυράναν· ἁ μὲν οὔθ' ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς P. 9.18

  γαμβρὸς Ἥρας. τῷ μὲν δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ I. 4.61

  ( Αἰακὸν)

  τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες I. 8.24

  ( Ἀχιλεύς)

  τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαὶ ἔλιπον I. 8.56

  ( καὶ κεῖνος)

  τὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ I. 8.65

  Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ · τῶν (Hermann: τὰ cod.)

  μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται I. 9.4

  cf. fr. 140b. 16.
  b emphasising adv., esp. temporal.

  νῦν μὲν αὐτῷ γέρας Ἀλκιμέδων O. 8.65

  μελέων, τὰ παρ' εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν O. 10.85

  σάμερον μὲν χρή P. 4.1

  αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν N. 5.25

  ὃς τότε μὲν βασιλεύων κεῖθι N. 9.11

  ( Διόσκουροι)

  μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι N. 10.54

  adv. phrase, “τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμου ΑἰακίδᾳI. 8.38
  c emphasising verb.

  ἐπέγνω μὲν Κυράνα P. 4.279

  d where the balancing thought is,
  I suppressed.

  παῖδας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τε O. 7.73

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι (v. also μέν τε) P. 11.46

  ξανθὸς δ' Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις, παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα N. 3.43

  πρῶτον μὲν fr. 30. 1.
  II not expressed in coordinated clause.

  ἤδη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισθέντων, διχόμηνις ἀντέφλεξε Μήνα O. 3.19

  τοὺς μὲν ὦν P. 3.47

  τὰ μὲν ὦν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῷ φέρειν ἀλλ' ἀγαθοί, τὰ καλὰ τρέψαντες ἔξω P. 3.83

  e contrasting with what precedes, not what follows. ἄγγελος ἔβαν πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο. δύο μὲν Κρονίου πὰρ τεμένει, παῖ, σέ τ' ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθἐ Ὀλυμπιάδος ( μὰν coni. Wil.) N. 6.61 esp.,

  ἀλλὰ μέν, ἀλλ' ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρί P. 3.77

  ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσονP. 4.154
  f dub. & fragg. [ ἀγαθοῖς μὲν (Schr.: ἀγαθοῖσιν codd.) N. 11.17]

  ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς Pae. 8.14

  ]ἔνθεν μὲν αρ[ Πα. 13a. 22. ]

  α μὲν γὰρ εὔχομαι[ Pae. 16.3

  ἔνθεν μὲν fr. 59. 11. πρόσθα μὲν fr. 70. 1. πρὶν μὲν ἕρπε Δ. 2. 1. μὲν στάσις[ Δ. 3. 3. ]φθίτο μὲν γα[ Δ. 4e. 8. τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον fr. 82. κείνῳ μὲν fr. 92. Λάκαινα μὲν fr. 112. δελφῖνος, τὸν μὲν ἐκίνησ' ἐρατὸν μέλος fr. 140b. 16. οἱ μὲν κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται fr. 161. φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνωκας fr. 188. πανδείματοι μὲν fr. 189. ἴσον μὲν fr. 224. ἁ μὲν πόλις Αἰακιδᾶν fr. 242. ] υν μὲν θεο[ ?fr. 337. 11. στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι φορᾶς ?fr. 358.
  g γε μέν, v. 4.
  a where sentences are opposed.

  ἐμοὶ μὲν τὺ δὲ O. 1.84

  θανόντων μὲν ἐνθάδ' τὰ δ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ O. 2.57

  παρὰ μὲν τιμίοις τοὶ δὲ O. 2.65

  τὸν μὲν λεῖπε χαμαί· δύο δὲ ἐθρέψαντο δράκοντες O. 6.44

  τὰ μὲν ἐκ θεοῦ δ O. 11.8

  κελαδέοντι μὲν σὲ δ P. 2.15

  —8.

  νεότατι μὲν βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι P. 2.63

  —5.

  τόδε μὲν μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται· τὸ Καστόρειον δ' θέλων ἄθρησον P. 2.67

  τῷ μὲν Ἀπόλλων · ἀπὸ δ' αὐτὸν ἐγὼ P. 4.66

  τὸν μὲν οὐ γίνωσκον· ὀπιζομένων δ' ἔμπας τις εἶπεν P. 4.86

  ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων φράσσατέ μοιP. 4.116

  μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ' ἔπειτα λαοσεβής P. 5.95

  μάλιστα μὲν Κρονίδαν θεῶν σέβεσθαι· ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον P. 6.23

  ὁ μὲν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ' ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς (contra Wil., 467.) P. 10.11—2.

  οἱ μὲν πάλαι, νῦν δ I. 2.1

  —9.

  ἀλλ' ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ ἀκμᾷ βαρύς I. 4.50

  —1.

  ἀλλ' ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν I. 8.11

  ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε· βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ' ἐν πολέμῳI. 8.35 καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι· εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος ἀτληκηκοτας προστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν fr. 42. 3—5. ἀλλὰ [ βαρεῖα μὲν] ἐπέπεσε μοῖρα· τλάντων δ' ἔπειτα Πα. 2.. ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα... τὸν μὲν Ὑπερβορ[έοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ[ ] ὦ Μοῖσαι, τοῦ δὲ παντεχ[ ] τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα... χάλκεοι μὲν τοῖχοι χρύσεαι δ ἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον κηληδόνες Πα... Κρῆτα μὲν καλέοντι τρόπον, τὸ δ ὄργανον Μολοσσόν *fr. 107b. 2.* σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζωὸν δ' ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον fr. 131b. 1.
  b where sentences are joined.

  ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις Σεμέλα. λέγοντι δ' ἐν καὶ θαλάσσᾳ βίοτον ἄφθιτον Ἰνοῖ τετάχθαι O. 2.25

  — 30.

  Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ Πυθῶνι δ O. 2.48

  —9.

  τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ' Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας. ἧλθεν δ ὑπὸ σπλάγχνων Ἴαμος O. 6.41

  κείνοισι μὲν ( κείνοις ὁ μὲν coni. Mingarelli) —.

  αὐτὰ δὲ O. 7.49

  —50.

  Ἄλτιν μὲν ὅγ' ἐν καθαρῷ διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε δόρπου λύσιν O. 10.45

  —7.

  εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ' ἐπίλασιν παράσχοι P. 1.46

  τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ· ἀνὰ δ' ἡμιόνοις Πελίας ἵκετο P. 4.93

  —4.

  ὀρφανίζει μὲν, ἔμαθε δ P. 4.283

  —4. τὸ μὲν ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς

  αἰδοιότατον γέρας. μάκαρ δὲ καὶ νῦν P. 5.15

  —20.

  πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις. τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει P. 8.25

  —8.

  τοιαῦτα μὲν ἐφθέγξατ' Ἀμφιάρηος. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω P. 8.55

  —6.

  τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων ὤπασας, οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν ἐπάγαγες P. 8.64

  ποτὶ γραμμᾷ μέν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν ἄκρον, εἶπε δ P. 9.118

  —9. θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας. ὁ δ' ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο (others join μέν with τ v. 33) P. 11.31—4.

  ὁ δ' ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα, πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας N. 1.43

  ἐν Τροίᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ' ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει N. 2.14

  ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ' ἐπιχώριος. ἅλικας δ ἐλθόντας οἴκοι τ ἐκράτει Νίσου τ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.44

  —5.

  καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον. ἕπομαι δὲ καὶ αὐτός N. 6.53

  —4.

  χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν. τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα, μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν N. 8.42

  πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα, μοῖραν δ' εὔνομον αἰτέω N. 9.28

  —9.

  τὰν μέν ᾤκισσεν ἁγεμόνα. σὲ δ' ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο I. 8.19

  —21. καὶ τὸ μὲν διδότω θεός. [ὁ δ]ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Πα. 2.. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας δρακείς, ὃς μὴ ποθῷ κυμαίνεται, κεχάλκευται (Hermann: με codd.) fr. 123. 1. ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ' αὖ πλουτέοντες fr. 124. 8. ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι δ' ἐπλάζοντο fr. 166. 3.
  c where subordinate clauses are joined.

  εἰ δ' ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος O. 3.42

  ἐκέλευσεν δ' αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι θεῶν δ ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμεν O. 7.64

  —5. ( φόρμιγξ) τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, πείθονται δ

  ἀοιδοὶ σάμασιν P. 1.2

  —3.

  τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί. ποταμοὶ δὲ P. 1.21

  —2.

  τῶ σε μὴ λαθέτω, Κυράνα, παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν, φιλεῖν δὲ Κάρρωτον P. 5.25

  —6. ( πάρφασις)

  ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ' ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν N. 8.34

  d where parts of sentences are opposed or joined.

  ὃς σε μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ θῆκεν Ὀλυμπιονίκαν O. 8.16

  αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων νεωτέρων O. 9.48

  —9.

  τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι P. 1.26

  πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν N. 1.26

  ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδροδίκας N. 1.62

  οἶον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν, μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος N. 4.95

  —6.

  Αἰακόν, ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ, Ἡράκλεες, σέο δὲ προπράον' ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ N. 7.85

  ὥρα πότνια τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δὲ ἑτέραις N. 8.3

  τρὶς μὲν, τρὶς δὲ N. 10.27

  —8. “ ἥμισυ μὲν ἥμισυ δN. 10.87—8.

  ἀνὰ δ' ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστορος N. 10.90

  ἀλλ' ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν I. 2.41

  κατὰ μὲν φίλα τέκν' ἔπεφνεν, αὐτὸν δὲ τρίτον fr. 171. πολλοῖς μὲν ἐνάλου ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ( δὲ πολλοῖς Duebner: πολλάκις codd.) ?fr. 357.
  e explicative, distributive.

  ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν ὕδωρ δ' ἄλλα φέρβει O. 2.72

  γλαυκοὶ δὲ δράκοντες τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον, εἷς δ O. 8.38

  , cf. O. 13.58, P. 2.48

  διδύμους υἱοὺς τὸν μὲν Ἐχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ' Ἔρυτον P. 4.179

  Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν Ὀλυμπιάδων ἀγυιᾶτις, Ἰνὼ δὲ Λευκοθέα P. 11.1

  φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν

  λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ' ἄλλοι N. 7.55

  ἀλλ' ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμ· εἰ μὲν, εἰ δὲ N. 10.83

  —5.

  ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ' Εὐρώτᾳ πέλας, Ἰφικλέος μὲν παῖς Τυνδαρίδας δὲ I. 1.30

  I μέν δέ δέ — (δέ..) στάδιον μὲν ἀρίστευσεν. ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν. Δόρυκλος δὲ. ἂν ἵπποισι δὲ. μᾶκος δὲ. ἐν δO. 10.64

  ἐγγὺς μὲν Φέρης. ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν. ταχέως δ' Ἄδματος ἶκεν καὶ Μέλαμπος P. 4.125

  —6. κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε· θάρσος δὲ (δὲ Schneidewin: τε codd.)—.

  ἀγωνίας δ P. 5.109

  —113.

  ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, μία δ'. δύο δ P. 7.13

  —6.

  ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον· νεοθαλὴς δ' αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ· θαρσαλέα δὲ παρὰ κρατῆρα φωνὰ γίνεται N. 9.48

  μακρὰ μὲν. πολλὰ δ'. οὐδ Ὑπερμήστρα. Διομήδεα δ. γαῖα δ N. 10.4

  τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι. ὅσσα δ'. ἀνορέαις δ I. 4.7

  —11.

  ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ' ἐν Ἄργει Κάστορος δ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ ἐπ Ἐὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ ἐν Οἰνώνᾳ I. 5.30

  —4.

  τὸν μὲν ἄνδωκε δ'. ὁ δ I. 6.37

  —41.

  ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ' Αἰακ[ ] Νηρεὺς δ ὁ γέρων ἕπετα[ι ] πατὴρ δὲ Κρονίων μολ[ Pae. 15.2

  σεμνᾷ μὲν κατάρχει. ἐν δὲ κέχλαδεν. ἐν δὲ Ναίδων. ἐν δ Δ. 2.. τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου, φοινικορόδοις δ ἐνὶ λειμώνεσσι (δ supp. Bergk: τ Boeckh) Θρ.. 1. τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχυν, τὰν δὲ αὐχένα φέροισαν fr. 169. 30—2. ἀελλοπόδων μέν τιν' εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι τοὺς δ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις βιότα. τέρπεται δὲ καί τις fr. 221.
  II in paratactic climax. ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς, εἰ δ' ἄεθλα (cf. O. 3.45) O. 1.1—3.

  ἐμοὶ μὲν ὦν, ἐπ' ἄλλοισι δὲ, τὸ δ ἔσχατον O. 1.111

  —3.

  Πίσα μὲν Διός. Ὀλυμπιάδα δὲ. Θήρωνα δὲ O. 2.3

  πολλὰ μὲν, πολλὰ δ'. ἅπαν δ εὑρόντος ἔργον O. 13.14

  ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος, ἐν Σπάρτᾳ δ', παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα P. 1.76

  πολ]λὰ μὲν τὰ πάροιθ[ ]δαιδάλλοισ' ἔπεσιν, τὰ δ α[ ] Ζεὺς οἶδ, ἐμὲ δὲ πρέπει Παρθ. 2. 31. ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν. Σκύριαι δ. ὅπλα δ ἀπ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ ἀπὸ Σικελίας fr. 106. ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἴλινον ὕμνει, ἁ δ' Ὑμέναιον. ἁ δ Ἰάλεμον υἱὸν Οἰάγρου λτ;δὲγτ; Ὀρφέα (δὲ supp. Wil.) *qr. 3. 6.—10
  IIIμέν. νῦν αὖτε δὲ. ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον νῦν αὖτε Ἰσθμοῦ. εἴη δὲ τρίτον σωτῆρι πορσαίνοντας Ὀλυμπίῳ I. 6.3—7.
  g ὁ μέν ὁ δέ — ( ὁ δέ).

  ἀλλ' ὁ μὲν Πυθῶνάδ ᾤχετ ἰὼν. ἁ δὲ τίκτε θεόφρονα κοῦρον O. 6.37

  —41.

  τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν τὸ δ' ματρόθεν O. 7.23

  ἐδόκησαν ἐπ' ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες O. 13.58

  ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ' ὕπερθε πατρός P. 2.48

  δόξαν εὑρεῖν τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ' ἐν πεζομάχαισι P. 2.65

  τὸν μὲν ἁ δ P. 3.8

  —12.

  ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας ἢ γυίοις περάπτων παντόθεν φάρμακα, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς P. 3.51

  τὸν μὲν τοῦ δὲ P. 3.97

  —100.

  τὰ μὲν παρίκει· τῶν νῦν δὲ P. 6.43

  Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ' ἆμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ οἰκέοντας ἔνδον Ὀλύμπου P. 11.63

  ἀλλ' ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ οὔπω P. 12.32

  τοὶ μὲν ὁ δ N. 1.41

  διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδὲν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός N. 6.3

  ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται τὰν δ' ὑπὸ κεύθεσι γαίας N. 10.55

  ἀλλὰ

  βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον. τὸν δ' αὖ παρέσφαλεν καλῶν θυμὸς ἄτολμος ἐών N. 11.29

  ἁ μὲν ἁ δ' ἁ δ Θρ. 3.. καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοισι λτ;τεγτ;, τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος Θρ. 7. 6—7. irregularly coordinated,

  τὰ δ' ἄλλαις ἁμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι N. 9.43

  , cf. P. 3.51
  h with anaphora.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ O. 13.14

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ (Boeckh: μιν codd.) P. 9.123

  ὅσσους μὲν ὅσσους δὲ N. 1.62

  ἀλλ' ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ, ἀνὰ δ αὐλὸν ἐπ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν N. 9.8

  τρὶς μὲν τρὶς δὲ N. 10.27

  ἥμισυ μὲν ἥμισυ δὲ N. 10.87

  εὖ μὲν Ἀρισταγόραν δέξαι εὖ δ' ἑταίρους N. 11.3

  —4.

  πολλὰ μὲν πολλὰ δὲ N. 11.6

  —7.

  χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν, χρὴ δὲ κωμάζοντ' ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστάσαι I. 3.7

  —8.

  ἀγαπᾶται, μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων I. 6.71

  διαγινώσκομαι μὲν, γινώσκομαι δὲ καὶ Pae. 4.22

  ἐντὶ μὲν. ἐντὶ [δὲ καὶ] (supp. Wil.) Θρ. 3. 1. οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν fr. 137. 1.
  i where the μέν cl. has concessive force.

  σοφίαι μὲν αἰπειναί· τοῦτο δὲ προσφέρων O. 9.107

  κώμῳ μὲν ἁδυμελεῖ Δίκα παρέστακε· θεῶν δ' ὄπιν ἄφθονον αἰτέω P. 8.70

  ἦ τιν' ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει N. 8.24

  cf.

  μὲν ἀλλά P. 4.139

  ; P. 6.23
  k indicating comparison.

  λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ, βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου δέδορκεν παιδὶ τοῦθ Ἁγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ N. 9.39

  l where μέν and δὲ clauses are irregularly balanced.

  Ἱέρωνος ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν, ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ O. 1.13

  οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν

  φωνὰν ἀκούειν, εὖτ' ἂν δὲ Ἡρακλέης κτίσῃ, τότ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν O. 6.66

  ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ' οὐκ ἀμπλακὼν O. 8.67

  πολλὰ δ' ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν ἔμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δὲ O. 12.11

  οὐ ψεύσομ' ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν, καὶ τὰν Μήδειαν. τὰ δὲ καί ποτ ἐν ἀλκᾷ ἐδόκησαν ἐπ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος O. 13.52

  —5. πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ. εἰ δέ τις (v. G. P., 374) P. 2.58

  διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου, ἀεθλονικία δὲ μάλιστ' ἀοιδὰν φιλεῖ N. 3.6

  —7.

  ὁ δ' ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτε πλαγχθέντες δ εἰς Ἐφύραν ἵκοντο N. 7.37

  χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς, ἐπαοιδαῖς δ' ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν N. 8.48

  —9 cf. N. 9.48

  ἄνδρα δ' ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν. εἰ δέ τις N. 11.11

  λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδε τελέσαι, τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, θυμὸς δ' ἑπέσθωI. 6.47—9.

  μάτρωί θ' χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν Ἄρης ἔμειξεν, τιμὰ δ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται I. 7.25

  —6. σὲ δ' ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα, τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν fr. 81 ad Δ. 2. πόλιν ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ' ἀθανάτοις ἀνέχοντες, ἕσπετο δ αἰενάου πλούτου νέφος fr. 119. 3.
  m μέν δέ combined with other particles.
  I

  μὲν ὦν δέ. ἀρούραισιν, αἵτ ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ αὖτ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν N. 6.10

  cf. O. 1.111
  II γε μὲνδέ, opposing two connected thoughts to what precedes; v. 4. infra. (Fortune, you guide ships and wars and councils).

  αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ' ἄνω, τὰ δ αὖ κάτω ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι κυλίνδοντ ἐλπίδες. σύμβολον δ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν εὗρεν θεόθεν O. 12.5

  ὕπατον δ' ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμφαὶ κώ-

  μασαν· γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν N. 10.33

  n fragg. τὶν μὲν [πά]ρ μιν[ ] ἐμὶν δὲ πὰ[ρ] κείνοι[ς Πα. 1. 1. λίγεια μὲν Μοῖσ' ἀφα [ ] μνάσει δὲ καί τινα Πα. 14. 32—5.
  3 μέν balanced with particles other than δέ.
  a μέν ἀλλά lang=greek>
  I

  τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος, φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ ἄρκεσε. ἀλλὰ νῦν O. 9.1

  λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν ὕδατος σθένος, ἀλλὰ ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν O. 9.50

  ποταμοὶ δ' ἁμέραισιν μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων· ἀλλ ἐν ὄρφναισιν P. 1.22

  ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν P. 1.55

  ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι ἀλλ' ἐμὲ χρὴ καὶ σὲP. 4.139

  ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι ἀλλ' ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται P. 4.272

  πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ' ἔχει. ἀλλ ὅμως καύχαμα κατάβρεχε σιγᾷ I. 5.46

  —52, cf. fr. 106.
  II μέν ἀλλά δέ δέ, in enumeration.

  παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν, ἀλλὰ Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ' ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ οἴκοι μάσσον ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι N. 2.19

  —24.
  b μέν τε.
  I

  χαίταισι μέν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο χρέος, ἅ τε Πίσα O. 3.6

  ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν κελαδῆσαι, γνῶναί τ' ἔπειτ O. 6.88

  ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ' ἐν ἔντεσιν αὐλῶν O. 7.12

  βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος, ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ O. 7.69

  τίμα μὲν δίδοι τε O. 7.88

  παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν ὅ τ' ἐξελέγχων χρόνος O. 10.52

  αἱ δύο δ' ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέθοντι· τὸ μέν ὅτι, ὅτι τε P. 2.31

  ὁ θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν πατρός, ἐδόκησέν τε P. 6.39

  ὀφείλει δ' ἔτι θαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν Τιμονόου παῖδ N. 2.9

  ἦ μὰν ἀνόμοιά γε

  δᾴοισι ἕλκεα ῥῆξαν τὰ μὲν ἀμφ' Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραις N. 8.30

  —1. τὸ μὲν ἔλευσεν· ἴδον τ' ἄποπτα[ Δ.. 3. γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν τε Καδμειᾶν fr. 75. 11.
  II μέν τε — ( και/τε.), in enumeration.

  μιν αἰνέω μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων χαίροντά τε καὶ πρὸς ἡσυχίαν τετραμμένον O. 4.14

  —6.

  εἰ δ' εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας βωμῷ τε ταμίας συνοικιστήρ τε, τίνα κεν φύγοι ὕμνον O. 6.4

  κτεῖνε μὲν κλέψεν τε ἔν τ P. 4.249

  —51.
  III irregularly coordinated.

  ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας, ἁνία τ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ ἐθέλω ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ I. 1.14

  αἰδοῖος μὲν ἧν ἀστοῖς ὁμιλεῖν, ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ. καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας I. 2.37

  ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι *parq. 2. 34.
  d uncertain exx. ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε ὤανον ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, Ἵππαρις οἶσιν ἄρδει στρατόν, κολλᾷ τε σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψίγυιον ἄλσος ( κολλᾷ τε cum ἄρδει, Σ; cum ἀείδει μὲν Hermann) O. 5.10—2. [ μὲν — (coni. Hartung: μιν codd.: ὔμμιν de Jongh) τε (v. l. δέ) O. 11.17—9.] [κρέσσονα μὲν. θάρσος τε — (codd.: δὲ Schneidewin),

  ἀγωνίας δ P. 5.109

  —13.] [ θάνεν μὲν μάντιν τ ( θάνεν μὲν cum ὁ δ' ἄρα v. 34, edd. vulg.) P. 11.31—33.] [τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ὀλυμπίᾳ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, Πυθοῖ τε ἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι ( Ὀλυμπίᾳ τ codd., edd.: τ del. Pauw: Ὀλυμπίαθ Maas) P. 11.46] [ μὲν (codd.: ἔμμεν Turyn) N. 7.86] [ μὲν τε (v. l. δ.) Θρ. 7. 1—5.]
  c

  μὲν γε μάν. νῦν δ' ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος O. 13.104

  d μὲν αὖτε. ( θεός)

  ὃς ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων, τότ' αὖθ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος P. 2.89

  , cf. I. 6.3—7.
  e

  μέν ἀτάρ. οἱ μὲν κρίθεν· ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς P. 4.168

  Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 4.
  f μέν καί καί. cf. 1. b supra. πρῶτον μὲν Ἀλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον ἂμ πεδίον, καὶ μετὰ ζωστῆρας Ἀμαζόνος ἦλθεν καὶ εἷλε Μήδειαν fr. 172. 3—6.
  4 γε μέν, yet cf. 2. m. β supra. “ νῦν γε μὲν” (byz.: μάν codd.) P. 4.50 τίν γε μέν (cf. G. P., 387) N. 3.83

  Lexicon to Pindar > μέν

 • 10 μέσος

  μέσος, μέσσος (-ῳ, -ον, -οισι; -αις; -ον acc., acc.).
  1 adj.
  a the centre, middle of, mid-

  Ἀλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε O. 6.58

  πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ματέρος i. e. the central navel of the earth P. 4.74 εὗρεν παρθένοισι πρὶν μέσον ἆμαρ, ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (sc. γενέσθαι: v. Fränkel, D & P, 506̆{8}) P. 9.113
  b by the middle of the body. ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (sc. σε. πρὸς ἑαυτὸν τοῦτο λέγει ὁ Πίνδαρος. Σ.) N. 4.37
  2 subs.
  b pl. pro subs., midst of a group.

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις P. 9.119

  ἐν δὲ μέσαις (sc. Μοίσαις)

  φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο παντοίων νόμων N. 5.23

  εἶπε δ' εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις I. 8.31

  c n. pl. pro subs. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ' αἶσαν τυραννίδων i. e. the middle classes P. 11.52

  Lexicon to Pindar > μέσος

 • 11 μέσσος

  μέσος, μέσσος (-ῳ, -ον, -οισι; -αις; -ον acc., acc.).
  1 adj.
  a the centre, middle of, mid-

  Ἀλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε O. 6.58

  πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ματέρος i. e. the central navel of the earth P. 4.74 εὗρεν παρθένοισι πρὶν μέσον ἆμαρ, ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (sc. γενέσθαι: v. Fränkel, D & P, 506̆{8}) P. 9.113
  b by the middle of the body. ἔμπα καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ (sc. σε. πρὸς ἑαυτὸν τοῦτο λέγει ὁ Πίνδαρος. Σ.) N. 4.37
  2 subs.
  b pl. pro subs., midst of a group.

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  εἶπε δ' ἐν μέσσοις P. 9.119

  ἐν δὲ μέσαις (sc. Μοίσαις)

  φόρμιγγ' Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο παντοίων νόμων N. 5.23

  εἶπε δ' εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις I. 8.31

  c n. pl. pro subs. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ' αἶσαν τυραννίδων i. e. the middle classes P. 11.52

  Lexicon to Pindar > μέσσος

 • 12 ὅτε

  1 when, at the time when
  a c. impf. ind.

  ὅτε λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον, ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον O. 1.67

  φαντὶ δ' οὔπω, ὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι, φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν O. 7.55

  ἕσσατο ἄνακτι βωμὸν ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοἰ ἤρχετο μόροιο κάρυξ fr. 140a. 66 (40).
  b c. aor. ind.

  νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν, ὅτε παρ' Ἀλφεῷ σύτο O. 1.20

  ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ μόνος, ὅτ' πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν O. 9.72

  ἦλθον τιμάορος Ἰσθμίαισι Λαμπρομάχου μίτραις, ὅτ' ἀμφό-

  τεροι κράτησαν O. 9.84

  οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον, μαινομέναις φρασὶν Ἥρας ὅτ' ἐράσσατο P. 2.27

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἄροτρον σκίμψατο P. 4.224

  ἢ ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας I. 7.10

  ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ' ἀγοραί, Ζεὺς ὅτ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ ἔρισαν Ποσειδὰν γάμῳ I. 8.27

  c

  ἔστιν ὅτε. ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα χρῆσις O. 11.1

  ἦν ὅτε σύας Βοιώτιον ἔθνος ἔνεπον fr. 83. ἔσθ' ὅτε πιστόταται σιγᾶς ὁδοί fr. 180. 2.
  d fragg. ] ὅτ' ἦσαν[ fr. 111a. 3. ]οιδ' ὅτ ἐστρα[τευ fr. 111a. 6.
  2 ὡς ὅτε, in comparisons, like
  a without verb.

  χρυσέας ὑποστάσαντες εὐτειχεῖ προθύρῳ θαλάμου κίονας ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον πάξομεν O. 6.2

  ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν ὡς ὅτ' ἄκατον ἐνναλίαν; P. 11.40

  ἀνδροδάμαντ' Ἐριφύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες N. 9.16

  θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρναμεν I. 6.1

  b dub., followed by verb. αὔξεται δ' ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον ᾄσσει (Boeckh: ἀίσσει codd.: locus suspicionem multis metri, sensus causa movit, unde Fel. Vogt lacunam pro ᾄσσει statuit) N. 8.40

  Lexicon to Pindar > ὅτε

 • 13 σκίμπτομαι

  1 set fast, place firmly

  ἀλλ' ὅτ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο καὶ βόας P. 4.224

  Lexicon to Pindar > σκίμπτομαι

 • 14 τε

  τε A
  1 connective,
  a joining words and phrases.

  ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον O. 1.38

  νέκταρ ἀμβροσίαν τε O. 1.62

  βίαν παρθένον τε O. 1.88

  ταχυτὰς ποδῶν ἀκμαί τ' ἰσχύος O. 1.96

  ἔρεισμ' Ἀκράγαντος εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον O. 2.7

  Πυθῶνι Ἰσθμοῖ τε O. 2.50

  Κύκνον Ἀοῦς τε παῖδ' Αἰθίοπα O. 2.83

  ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέρα O. 2.94

  τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν ( τιθέμεν coni. Hermann) O. 2.97 ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθ-

  λων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις O. 5.6

  πόνος δαπάνα τε O. 5.15

  ζώναν καταθηκαμένα κάλπιδά τ O. 6.40

  ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ' ἀέθλων O. 6.79

  λύραι μολπαί τε O. 6.97

  τῶνδε κείνων τε O. 6.102

  Ὀλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν O. 7.10

  παῖδ' Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφαν O. 7.14

  πελώριον ἄνδρα πατέρα τε O. 7.17

  ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ' ὁμοῖα O. 7.52

  τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τε O. 7.89

  παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδάν O. 8.31

  Θέμις θυγάτηρ τε O. 9.15

  πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν O. 9.40

  Πύρρα Δευκαλίων τε O. 9.43

  πόλιν δ' ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶν O. 9.66

  υἱὸν δ' Ἄκτορος Αἰγίνας τε Μενοίτιον O. 9.70

  προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ O. 9.83

  ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις O. 9.94

  Ἰολάου τύμβος ἐνναλίᾳ τ' Ἐλευσὶς O. 9.98

  ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλαγαῖς τε σιδάρου O. 10.37

  σὺν Ὀλυμπιάδι πρώτᾳ νικαφορίαισί τε O. 10.59

  ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τ O. 12.18

  Εὐνομία κασιγνήτα τε O. 13.6

  σταδίου τιμὰν διαύλου θ O. 13.37

  Μοίσαις Ὀλιγαιθίδαισίν τ O. 13.97

  Δὶ Ἐνυαλίῳ τ O. 13.106

  στεφάνοισι ἵπποις τε P. 1.37

  ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν P. 1.40

  ἁγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ' ἐπιτελλόμενος (cf. A. 4. a infra) P. 1.70

  ἀνδρῶν ἵππων τε P. 2.2

  παρθένος ὅ τ' ἐναγώνιος Ἑρμᾶς P. 2.10

  ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον P. 3.32

  Λατοίδαισιν Πυθῶνί τ P. 4.3

  Ἀπόλλων ἅ τε Πυθὼ P. 4.66

  νύκτεσσιν ἔν θ' ἁμέραις P. 4.130

  ἐκ πόντου σαώθη ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέωνP. 4.162

  Ζήταν Κάλαίν τ P. 4.182

  δήσαις ἐμβάλλων τ P. 4.235

  πάχει μάκει τε P. 4.245

  ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290

  Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε P. 5.72

  [θ (codd.: om. byz.) P. 5.100] σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ' Ἀρκεσίλᾳ (bis) P. 5.102

  νόον φέρβεται γλῶσσάν τε P. 5.111

  ἐπ' ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς P. 5.119

  πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ νίκαν P. 6.15

  στεροπᾶν κεραυνῶν τε P. 6.24

  [τίνα πάτραν, τίνα τ' οἶκον (τ del. Boeckh) P. 7.6

  κεραυνῷ τόξοισί τ' Ἀπόλλωνος P. 8.18

  ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ P. 8.20

  κύμασιν ῥιπαῖς τ' ἀνέμωνP. 9.48

  καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ' ἀέθλοις P. 9.70

  παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ P. 9.96

  τέλος ἀρχά τε P. 10.10

  θαλίαις εὐφαμίαις τε P. 10.35

  ἐν καὶ παλαιτέροις νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα P. 10.59

  ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας P. 11.12

  τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον P. 11.26

  ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος P. 11.55

  ἀθανάτων ἀνδρῶν τε P. 12.4

  δέξαι στεφάνωμα τόδ' ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ αὐτόν τέ νιν P. 12.6

  Σερίφῳ λαοῖσί τε P. 12.12

  ἅρμα Νεμέᾳ τ N. 1.7

  θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε N. 1.56

  στεφάνων ἀρετᾶν τε N. 3.8

  ἐὼν καλὸς ἔρδων τ' ἐοικότα N. 3.19

  Αἰακῷ γένει τε N. 3.28

  κυνῶν δολίων θ' ἑρκέων N. 3.51

  τετραορίας ἥροάς τ N. 4.29

  τεθμὸς ὧραί τ N. 4.34

  οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ N. 4.67

  ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ N. 5.2

  Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε N. 5.8

  Θέτιν Πηλέα θ N. 5.26

  ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ' ἐπιχώριος N. 5.44

  ἀφνεὸς πενιχρός τε N. 7.19

  ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι (supp. Hermann: τε om. codd.) N. 7.22

  τεῶν Διός τ' ἐκγόνων N. 7.50

  ξεῖνον ἀδελφεόν τ N. 7.86

  ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραι N. 7.99

  τρὶς τετράκι τ N. 7.104

  Διὸς Αἰγίνας τε N. 8.6

  πάτρᾳ Χαριάδαις τ (Sandys: τε codd.) N. 8.46

  τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν N. 8.51

  πατρίων οἴκων ἀπό τ' Ἄργεος N. 9.14

  ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσιν N. 9.22

  σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ N. 9.44

  Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν N. 10.1

  Ζεὺς ἐπ' Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼν N. 10.11

  πατρὶ δ' Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τε N. 10.12

  ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν N. 10.23

  Θρασύκλου Ἀντία τε N. 10.40

  ποδῶν χειρῶν τε (Er. Schmid: ποδῶν τε χειρῶν (τε) codd.) N. 10.48

  θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ' οὐρανῷ N. 10.58

  Ἀρισταγόραν πάτραν τ N. 11.20

  κωμάσαις ἀνδησάμενός τε N. 11.28

  αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν I. 1.35

  καὶ τόθι κλειναῖς τ' Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς (τ supp. Bergk, om. codd.: καὶ τόθι. κλειναῖς δ coni. Heyne) I. 2.19

  φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν I. 4.10

  κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις I. 4.26

  ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ, ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἡμερώσαις (? c. τε v. 55) I. 4.57 διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων τε τρίταν (τε supp. Hermann, om. codd.) I. 4.71

  Κάστορος δ' αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ I. 5.33

  Αἰακοῦ παιδῶν τε I. 5.35

  Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε πεντήκοντα I. 6.6

  Ἀίδαν γῆράς τε I. 6.15

  Κλωθὼ κασιγνήτας τε I. 6.17

  αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τε I. 7.33

  Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε I. 8.1

  υἱέες υἱέων τ' ἀρηίφιλοι παῖδες I. 8.25

  Ζεὺς ἀγλαός τ' ἔρισαν Ποσειδὰν I. 8.27

  Αἴγιναν σφετέραν τε ῥίζαν I. 8.56

  οἷοι δ' ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ ἀέθλων (bis) I. 9.7—8. Ἀγαμήδει Τρεφωνίῳ θ fr. 2. 2.

  Ἐνιαυτὸς ὧραί τε Pae. 1.6

  Θρονίας Ἄβδηρε χαλκοθώραξ [Πος]ειδᾶνός τε παῖ Pae. 2.2

  Ἀπόλλωνα πάρ τ' Ἀφρο[δίταν Pae. 2.5

  πόλεμον Διὸς Ἐννοσίδαν τε Pae. 4.41

  κεραυνῷ τριόδοντί τε Pae. 4.43

  πλούτου πειρῶν μακάρων τ ἐπιχώριον τεθμὸν ἀπωσάμενος Pae. 4.46

  ἔταις τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Pae. 6.11

  σὺν πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε Pae. 6.56

  τεκέων ἀλόχων τε Pae. 8.78

  καλάμῳ μήδεσί τε φρενὸς Pae. 9.37

  κρόταλ αἰθομένα τε δαὶς Δ. 2. 1. στεφάνων τᾶν τ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν fr. 75. 6. πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα Παρθ. 2. 1. Ἀγασικλέει ἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 2.. ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2.. πέλλαι πίθοι λτ;τε> (supp. Schwartz: τε om. codd. Plutarchi) *fr. 104b. 5.* ἵπποις γυμνασίοισι λτ;τε> (supp. Boeckh, om. codd. Plutarchi) Θρ... τερπνῶν χαλεπῶν τε fr. 131b. 4. σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες fr. 133. 4. ἄνακτι πατρί τε fr. 140a. 64 (38). πόντον ὠκείας τ' ῥιπάς fr. 140c. 2. μένω[ν Ἀμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέω[ν (τε in lacuna add. Snell) fr. 169. 48. ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ fr. 220. 3. θεὸν ἄνδρα τε fr. 224. κάπρων λεόντων τε fr. 238. where τε joins words in apposition,

  ὁ Βάττου δ' ἕπεται παλαιὸς ὄλβος πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον P. 5.56

  πρόσθα μὲν ἶς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον ( τε ποταμου ροαι Π: ποταμοῦ del. Wil.) fr. 70. 2.

  διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων κῶμόν τ P. 3.73

  where the coordination is irregular, cf. A. 4 infra,

  Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ' ἕκατι τόνδε κῶμον O. 4.9

  Ἰσθμοῖ τά τ' ἐν Νεμέᾳ O. 13.98

  ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ' ἀλαλατὸς P. 1.72

  ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ' ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον P. 2.11

  παρθενίοις ὑπό τ' ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς P. 12.9

  παρθενηίοις παίδων τ' ἐφίζοισα γλεφάροις N. 8.2

  Πυθῶθεν Ὀλυμπιάδων τ' ἐξαιρέτοις Ἀλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα I. 1.65

  ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα I. 7.41

  καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν fr. 42. 3. θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν Ἐριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν (τε om. codd. nonnulli) fr. 75. 10.
  b joining clauses χρυσέαισί τ' ἄν ἵπποις (Er. Schmid: κἀν, ἀν codd.) O. 1.41

  ὃς Ἕκτορα σφᾶλε Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν O. 2.82

  κολλᾷ τε O. 5.13

  αἰτήσων πόλιν δαιδάλλειν, σέ τ, Ὀλυμπιόνικε, φέρειν γῆρας O. 5.21

  ὃς ἄνασσε Φαισάνᾳ λάχε τ' Ἀλφεὸν οἰκεῖν O. 6.34

  ( Ἑρμᾶν)

  ὃς ἔχει Ἀρκαδίαν τ' εὐάνορα τιμᾷ O. 6.80

  ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται ὅς τ' ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται P. 1.15

  ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν τελεύτασέν τε πόνους Δαναοῖς P. 1.54

  ἤθελον Χίρωνά κε ζώειν βάσσαισί τ' ἄρχειν P. 3.4

  κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι δέρμα τε ἄγεινP. 4.161, cf. P. 4.294 ὅτι μοι ὑπάν-

  τασεν μαντευμάτων τ' ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις P. 8.60

  εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν N. 9.54

  εἰ δέ τις μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους, ἔν τ' ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν N. 11.14

  εἰ γάρ τις πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰν σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν I. 6.12

  οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες Ζηνί τε ἅδον (Er. Schmid: θ' ἅδον cod.) 1. 8. 18. with irregular coordination,

  ὕμνον κελάδησε ὅρμον στεφάνων πέμψαντα Θήβαις τ' ἐν ἑπταπύλοις οὕνεκ Ἀμφιτρύωνος κτἑ N. 4.19

  , cf. N. 5.26, A. 4 infra.
  c joining sentences [ τέκε τε (byz.: ἃ τέκε codd.: ἔτεκε Boehmer) O. 1.89]

  Σικελίας τ O. 2.9

  Ἀχιλλέα τ O. 2.79

  μετάλλασσέν τε O. 6.62

  O. 8.19

  εὐφράνθη τε O. 9.62

  Ἄργει τ' ἔσχεθε O. 9.88

  ὁπᾷ τε O. 10.11

  μέλει τε O. 10.14

  δέξαι τε (δὲ v. l.) O. 13.29

  Νέμεά τ O. 13.34

  ὅσσα τε O. 13.43

  εὗρεν δεῖξέν τε O. 13.75

  ἀλαθής τε O. 13.98

  τά τ' ἐσσόμενα O. 13.103

  κλέπτει τε P. 3.29

  ἕδνα τε P. 3.94

  κυλινδέσκοντό τε P. 4.209

  λιτάς τ P. 4.217

  καταίνησάν τε P. 4.222

  ἔν τ' ὠκεανοῦ P. 4.251

  Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος P. 4.270

  εὐθύτονόν τε P. 5.90

  τίν τ, Ἐλέλιχθον P. 6.50

  ἅρπασ, ἔνεικέ τε P. 9.6

  στάξοισι θήσονταί τεP. 9.63

  ὁδοί τε P. 9.68

  ἄφωνοί θ P. 9.98

  στρατῷ τ P. 10.8

  χαίρει γελᾷ θ P. 10.36

  δάφνᾳ τε P. 10.40

  ἔπεφνέ τε P. 10.46

  ἀδελφεοῖσί τ P. 10.69

  μάντιν τ' ὄλεσσε (perhaps with μέν v. 31) P. 11.33

  κατένευσέν τε N. 1.14

  ἰδίᾳ τ N. 3.24

  κάπρους τ N. 3.47

  γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν N. 3.57

  πίτναν τ N. 5.11

  φράσθη κατένευσέν τε N. 5.34

  τόλμαν τε N. 7.59

  ἔν τε δαμόταις N. 7.65

  πατρί τ (codd.: δ Heyne e Σ.) N. 10.12

  εἶδ' Ἀπόλλων μιν πόρε τ I. 2.18

  ἁδυπνόῳ τε I. 2.25

  πέλονται ἔν τ' ἀγωνίοις I. 5.7

  ὔμμε τ I. 6.19

  εἶπέν τε I. 6.51

  τόν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκον I. 6.65

  υἱοῖσί τε I. 6.68

  φέρει γὰρ ἄγει τ I. 7.22

  μάτρωί τ I. 7.24

  ἔσσυταί τε I. 8.61

  ἀμφί τε Pae. 2.97

  ἐρικυδέα τ' Pae. 5.39

  ἔκλαγξέ θ (G—H: τε Π.) Πα. 8A. 10.

  Εὐρίπου τε Pae. 9.49

  ἀλκάεσσά τε Δ. 2. 1. δεῦτ' ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν fr. 75. 2. Διόθεν τε fr. 75. 7. ἐναργέα τ fr. 75. 13. τελευταί τε fr. 108a. 4.
  2 in enumeration,
  a AB τε C τε (D τε)

  ἕδος νέμων, ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ' Ἀλφεοῦ O. 2.13

  ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ O. 7.74

  ὅ τ' ἐν Ἄργει τά τ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἀγῶνές τ Πέλλανά τ· Αἰγίνᾳ τε ἐν Μεγάροισίν τ O. 7.83

  —6.

  ἐπ' Ἀλφεοῦ ῥεέθροισιν Πυθοῖ τ μηνός τε O. 13.38

  ὦ πότνἰ Ἀγλαία φιλησίμολπέ τ' Εὐφροσύνα Θαλία τ O. 14.14

  —5.

  Ζηνὸς Ἀλκμήνας θ' ἑλικογλεφάρου Λήδας τε P. 4.172

  ὤρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ μιν ποίας ἔρεπτον, μειλιχίοις τε λόγοις ἀγαπάζοντ P. 4.240

  ἔν τ' ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν τ ἔθνει γυναικῶν P. 4.251

  —2.

  ἐπ' Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ ἔν τε σοφοῖς P. 4.294

  —5.

  νέμει, πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε μυχόν τ' ἀμφέπει P. 5.65

  ἔν τε πέφανταί θ' ὅσαι τ θεός τε P. 5.114

  —7.

  Μεγάροις δ' ἔχεις γέρας μυχῷ τ ἐν Μαραθῶνος, Ἥρας τ ἀγῶν δάμασσας ἔργῳ P. 8.78

  —80.

  παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ' αὐλῶν δονέονται P. 10.39

  λυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ ἀναγκαῖον λέχος P. 12.14

  παρὰ Κασταλίαν τε πόντου τε γέφυρ' βοτάνα τε N. 6.37

  —42.

  παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ' ἐν μάχαις N. 9.34

  ἐκράτησε δὲ καί ποθ' Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολὼν καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισί τ ἔδωκ ἀρόσαι N. 10.25

  —6. “θέλεις λτ;ναίειν ἐμοὶγτ; σύν τ' Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ ἌρειN. 10.84

  Ποσειδάωνι Ἰσθμῷ τε ζαθέᾳ Ὀγχηστίαισίν τ' ἀιόνεσσιν I. 1.32

  ναίει τετίματαί τε Ἥβαν τ' ὀπυίει I. 4.59

  Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε

  κώμων Εὐθυμένει τε I. 6.58

  αἵμασσε γεφύρωσέ τ' Ἑλέναν τ ἐλύσατο I. 8.51

  στοναχαὶ μανίαι τ' ἀλαλαί τ Δ. 2. 13. τότε βάλλεται ἴων φόβαι, ῥόδα τε κόμαισι μείγνυται, ἀχεῖ τ ὀμφαὶ οἰχνεῖ τε χοροί fr. 75. 16—9 in apposition,

  βωμοὺς ἐγέραρεν ἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε O. 5.6

  —7.
  b AB τε καὶ C ( καὶ D)

  ἀμφέπει Δάματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος O. 6.96

  χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι O. 10.62

  ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει κασιγνήτα τε Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα (v. l. κασίγνηταί) O. 13.6—7. “ τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ ΜυκηνᾶνP. 4.49

  Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ P. 5.70

  Ἐμμενίδαις ποταμίᾳ τ' Ἀκράγαντι καὶ μὰν λτ;γτ;ενοκράτει P. 6.6

  ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλόν κελαδήσετ P. 11.9

  Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν τ' ἄπο καὶ Μεγάρων N. 3.84

  πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχάνων τε λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων ( καὶ Ahlwardt: τε codd.) N. 4.62—4.

  Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ ἐέρσας N. 7.78

  σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ Εὔβοιαν I. 1.56

  c AB τε C τε καὶ D

  ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε ὤανον ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς O. 5.11

  —12.

  τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώσατο δὶς κλεινᾷ τ' ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυχέων Νεμέᾳ τ ἄλλαν ἐπ ἄλλᾳ καὶ κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.81

  —3.
  d miscellaneous τε, καὶ connections Ἄργει θ (δ v. l.)

  ὅσσα ὅσα τ' Πέλλανά τε καὶ Σικύων καὶ Μέγαῤ Αἰακιδᾶν τ εὐερκὲς ἄλσος, ἅ τ Ἐλευσὶς καὶ λιπαρὰ Μαραθών, ταί θ ἅ τ Εὔβοια O. 13.107

  —112.

  Ζῆνα καὶ ῥιπὰς ἀνέμους τ' ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντου κελεύθους ἄματά τ εὔφρονα καὶ μοῖραν P. 4.194

  —6.
  f A καὶ BC τε, v. καί.
  3 in anaphora [ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδέν τέ μιν (δέ coni. Hermann) O. 9.32]

  ἐκ πόντου ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων P. 4.162

  ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων P. 4.290

  κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις I. 4.26

  ὑπὲρ χθονὸς ὑπέρ τ' ὠκεανοῦ Pae. 8.15

  χάλκεοι μὲν τοῖχοι, χάλκ[εαί] θ ὑπὸ κίονες ἔστασαν Πα. 8. 68, cf. O. 9.94, [N. 1.37]
  4
  a where τε is irregularly connective, almost καὶ ταῦτα. (for irregularly positioned τε, v. A. 1. a, b, sub fin.; μέν τε; B. b.; D: cf. Schr., Pyth. Comm., on P. 1.75) πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα, πάτρῳ τ' ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Bergk: ἔδειξεν ἅπασαν codd.) P. 6.46

  ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν N. 8.19

  cf. P. 1.70

  ἀλλ' ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν, ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες N. 11.45

  b where τε is inclusive rather than connective τὶν δ' ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου (ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ τῷ Πυθέᾳ Σ: v. W. Schulze, Q. E., 416; Kl. Schr., 325) I. 5.19
  c in hendiadys

  ἀνὰ δ' ἡμιόνοις ξεστᾷ τ ἀπήνᾳ P. 4.94

  d and, in particular

  Ἐμμενίδαις Θήρωνί τ O. 3.39

  αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν Πηλέα θ, ὥς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεὶς Ἱππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε N. 5.26

  [
  e dub. ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς, ἐπεὶ μόλεν, ὥς τ' οὐ λαθὼν χρυσόθρονον Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα (τ del. Hermann, edd. plerique) N. 1.37] B τε τε combined, where the first τε is not connective.
  a joining words, phrases, sentences

  δίφρον τε χρύσεον πτέροισίν τ' ἀκάμαντας ἵππους O. 1.87

  εἴη σέ τε πατεῖν, ἐμέ τε ὁμιλεῖν O. 1.115

  ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν O. 2.47

  Τυνδαρίδαις τε χρύσεον ἁδεῖν καλλιπλοκάμῳ θ' Ἐλένᾳ O. 3.1

  αἴτει σκιαρόν τε φύτευμα στέφανόν τ' ἀρετᾶν O. 3.18

  ἀκαμαντόποδός τ' ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα O. 5.3

  Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ' Ἀλφεὸν O. 5.18

  ὄφρα κελεύθῳ τ' ἐν καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον ἵκωμαί τε O. 6.23

  ἑορτάν τε τεθμόν τε O. 6.69

  [O. 7.5, v. B. b. infra]

  πατρί τε κόρᾳ τ' ἐγχειβρόμῳ O. 7.43

  Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἀκρωτήριον Ἄλιδος O. 9.6

  σόν τε, Κασταλία, πάρα Ἀλφεοῦ τε ῥέεθρον O. 9.17

  ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν O. 9.68

  ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν λᾴαν τε πᾶσαν O. 10.43

  ἁδυεπής τε λύρα γλυκύς τ' αὐλὸς O. 10.93

  ἰδέᾳ τε καλὸν ὥρᾳ τε κεκραμένον O. 10.103

  Τερψίᾳ θ' Ἐριτίμῳ τ (θ om. codd. nonnulli.) O. 13.42

  μῆτίν τε γαρύων πόλεμόν τ O. 13.50

  ταί θ' ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ P. 1.18

  ἁνία τ' ἀντ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισινP. 4.18

  ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ' Ὑψέος εὐρυβίᾳ P. 9.13

  ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε P. 9.20

  Αἰγίνᾳ τε γάρ, φαμί, Νίσου τ' ἐν λόφῳ P. 9.90

  πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ' Αἴγισθον ἐν φοναῖς P. 11.37

  τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ὀλυμπίᾳ τ' ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, Πυθοῖ τε ἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι (codd.: τ del. Pauw: Ὀλυμπίαθ Maas) P. 11.47—9.

  ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος λυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε P. 12.13

  —4.

  ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαι N. 3.11

  οἴκοι τ' ἐκράτει Νίσου τ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ N. 5.45

  —6.

  πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ὑπὲρ τῶνδ N. 8.13

  ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ' ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις I. 1.23

  τοὶ μὲν ὦν λέγονται πρόξενοί τ' ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ ὀρφανοί ὕβριος I. 4.8

  ἱπποτρόφοι τ' ἐγένοντο, χαλκέῳ τ Ἄρει ἅδον I. 4.14

  —5.

  ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς I. 5.27

  φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ νίκαν παγκρατίου, σθένει τ' ἔκπαγλος ἰδεῖν τε

  μορφάεις I. 7.22

  σώφρονές τ' ἐγένοντο πινυτοί τε θυμόν I. 8.26

  κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ I. 8.35

  Ἀλκαθόου τ' ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας I. 8.67

  Οὐρανοῦ τ' εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ Πα. 7B. 15. θεοί· πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 3. ζωσαμένα τε πέπλον ὠκέως χερσίν τ' ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 6.
  b with irregular coordination ἔννεπε κρυφᾷ τις ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη, τραπέζαισί τ' διεδάσαντο (τε = σε, Christ, Wackernagel) O. 1.48 τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ' Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας ( παρέστασ' ἔν coni. Peek, Phil., 1958, 319) O. 6.42

  συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις O. 7.5

  ἔχω καλά τε φράσαι, τόλμα τε ὀρνύει λέγειν O. 13.11

  ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν P. 1.12

  τὶν δ' ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλαυκώπιδα N. 7.95

  υἱὸν χεῖρας Ἄρεί τ' ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ ἀκμὰν ποδῶν” ( Ἄρει χεῖρας ἐναλ. codd., transp. Hermann, τ add. Boeckh) I. 8.37

  ἀλλά οἱ παρά τε πυρὰν τάφον θ I. 8.57

  ὁ δ' ἀντίον ἀνὰ κάρα τ ἄειρ[ε] ἔρριψεν ἑάν τ ἔφανεν φυὰν (ἄειρ[ε νέᾳ τε] e. g. Snell) Πα. 2. 1. ἵππων τ' ὠκυπόδων πολυγνώταις ἐπὶ νίκαις (deest τε alterum propter lacunam) Παρθ. 2.. ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς, ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ' Παρθ. 2. 16—8.
  c in apposition.

  δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν πράγματος, ὥς τ' ὥς τ O. 13.75

  —6.

  τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ' ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν P. 4.175

  ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον κείνου γε πείθεσθ' ἀναξίαις ἑκόντες, οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, οἵ τ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι N. 8.11

  —12. μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ' ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, μηλοβότα

  τ' ἀρότᾳ τ ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος τράφει I. 1.48

  Τροίας ἶνας ἐκταμὼν δορί Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά τ' ἄλλους τ ἀριστέας I. 8.54

  d in anaphora ὅσσα τ' ἔριξε λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων ὅσα τε Πολιάδι Πα. 6. 87—9, cf. O. 13.75—6.
  e in enumeration,

  τε τε τε νέαισί θ' ἑορταῖς ἰσχύος τ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν N. 9.11

  —2. C τε in combination with other particles
  a

  τε δέ, ἐσθὰς δ' ἀμφοτέρα μιν ἔχεν, ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο P. 4.80

  ὁ μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ' ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς P. 10.11

  ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον. ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει P. 11.29

  —30. ὁ δ' ἄφ[αρ π]λεκτόν τε χαλκὸν ὑπερη[..].ε τεῖρε δὲ fr. 169. 26—9.
  b τε δὲ τε, τί ἔρδων φίλος σοί τε, καρτερόβρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην fr. 155. 1.
  c δὲ τε δέ, v. δέ, N. 5.51—4.
  d

  τε οὐδέ, Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον P. 8.36

  cf. οὔτε οὐδέ.
  e

  οὔτε τε οὐ, ἐν σχερῷ δ' οὔτ ὦν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δένδρεά τ οὐκ ἐθέλει ἄνθος εὐῶδες φέρειν N. 11.40

  [
  f dub., τε ἤ, Δί λτ;τεγτ; μισγομέναν ἢ Διὸς παρ' ἀδελφεοῖσιν (supp. Hermann: Διὶ μισγ. codd.: Ζηνὶ μισγ. Tricl.) I. 8.35]
  g τε ἠδέ, καὶ τότ' ἐγὼ σαρκῶν τ ἐνοπὰν λτ;γτ; ἠδ ὀστέων στεναγμὸν βαρύν” fr. 168. 5.
  h τε καί, v. καί. D not in second position
  a

  νέοις ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε πολέμου O. 2.44

  ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ' ὠδῖνός τ ἐρατᾶς ( ὑπ' ὠδίνεσσ ἐραταῖς coni. Wil., Snell) O. 6.43

  ἐν Μεγάροισίν τ O. 7.86

  ἐν πόντῳ ἐν χέρσῳ τε O. 12.4

  ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ O. 14.18

  ἐπ' Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ P. 4.294

  ἐν δίκᾳ τε N. 5.14

  παρὰ Κασταλίαν τε N. 6.37

  ἐν σοφοῖς

  ἀνδρῶν ἐν δικαίοις τε N. 8.41

  ὑπὲρ πολλῶν τε N. 9.54

  ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς I. 5.27

  ἐπὶ θρῆνόν τε πολύφαμον ἔχεαν I. 8.58

  ]ἐν δαιτί τε Πα. 13. a. 21.
  b after art.

  τὸν Μινύα τε μυχόν I. 1.56

  τίμαθεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ' Παρθ. 2. 43.
  c after voc. Αἶαν, τεόν τ' ἐν δαιτί, Ἰλιάδα (Hermann: Αἰάντειόν τ codd.: Αἰάντεόν τ Boeckh) O. 9.112
  d v. also A. 1. a, b sub. fin.; A. 4; B. b.; μέν τε. E fragg.

  θεᾶς θ' Pae. 3.15

  ἀγ]λαάν τ ἐς αὐλὰν Pae. 7.3

  φωνᾷ τά τ ἐόντα τε κα[ὶ Pae. 8.83

  ἥρωί τε βω[ Πα. 13. a. 1. ]ιόν τε σκόπελον Δ. 3. 1. ]ς τε χάρμας Δ. 3. 13. ]εες τ' ἀοιδαί Δ. 3. 1. ]αν λέχεα τ ἀνα[γ]καῖα δολ[ Δ.. 1. ]γένος τε δαιμο[ Δ... ]σι τε ῥοδ[ Δ. 4. c. 2. χάριτάς τ fr. 128. 1. ]ισσαι τε φιλοφροσύναι Θρ.. 1. ]ν ὀρθαι τε Θρ.. 1. ἐπερχόμενόν τε *fr. 140c. 1* λιπαρᾶν τε fr. 196. κακόφρονά τ fr. 211. ξεινοδόκησέν τε fr. 311. Φερσεφόνᾳ ματρί τε ?fr. 346c. 1.

  Lexicon to Pindar > τε

 • 15 φίλος

  φῐλος (-ος, -ῳ, -ον, -ε, -ος, -οι, -ων, -οις, -οι; -ας, -αν, -α, -ας; -ῳ, -ον voc., -ων, -α: φίλτερον nom., voc.: φίλτατον nom., acc.)
  1 pass.,
  a welcome, dear, well-loved of places,

  οἶα παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν O. 1.16

  τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον O. 1.38

  ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς O. 9.21

  Αἴγινα φίλα μᾶτερ (cf. 1. b infra) P. 8.98

  πόλιός θ' ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ ὑπὲρ τῶνδ N. 8.13

  χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται I. 7.27

  of actions,

  τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι O. 1.85

  ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν O. 10.12

  κέρδος δὲ φίλτατον ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι P. 8.13

  of pers.,

  κωμάζοντι φίλοις Ἐφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις O. 9.4

  γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος O. 13.58

  παρ' ἀνδρὶ φίλῳ P. 4.1

  Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον' ἀνδρῶν φίλων P. 5.123

  ἄνδρασι χάρμα φίλοις P. 9.64

  ἀλλ' ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο P. 12.18

  φίλον ἐς ἄνδρ' ἄγων κλέος N. 7.62

  χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν N. 8.42

  προσεννέπω ἑσπέσθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς I. 6.18

  τί ἔρδων φίλος σοί τε, καρτερόβρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην fr. 155. ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον λτ;θεῷ> (sc. ὑποτρέσαι) fr. 224. esp. subs., friend,

  φίλοις ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν O. 2.93

  ἐν δὲ φίλων παρεόντων θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς O. 7.5

  σὺν δ' ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν P. 1.51

  ὦ φίλε P. 1.92

  φίλον εἴη φιλεῖν P. 2.83

  εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ' ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ κρυπτέτω P. 9.93

  ἦῤ, ὦ φίλοι, κατ' ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην P. 11.38

  εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις ἐξαρκέων N. 1.32

  χαῖρε, φίλος N. 3.76

  φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν ξένιον ἄστυ κατέδρακεν N. 4.22

  οἴχεται τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτίN. 10.78

  κτεάνων θ' ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων I. 2.11

  τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων φίλος (sc. Ἡρακλέης) I. 4.59

  εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Pae. 2.31

  θανόντων δὲ καὶ φίλοι προδόται (Bergk: λόγοι φίλοι codd.) fr. 160. οὐ φίλων ἐναντίον ἐλθεῖν fr. 229.
  b poss., own dear of relatives, possessions, bodily parts

  εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν ἔλδεαι, φίλον ἦτορ O. 1.4

  , cf.

  Πα.. 12. Ὑπεριονίδας ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις O. 7.41

  μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον

  σπεῦδε P. 3.61

  ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας P. 5.114

  , cf. P. 8.98 φίλας ὑπὸ ματέροςP. 9.61

  ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν P. 9.98

  ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται N. 10.55

  δηριαζόμενον κτάνεν λτ;ἐνγτ; τεμένει φίλῳ (sc. Ἀπόλλων) Πα.. 12. κατὰ μὲν φίλα τέκν' ἔπεφνεν, αὐτὸν δὲ τρίτον fr. 171.
  c comp.

  τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς I. 1.5

  τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν fr. 81 ad. Δ. 2.
  2 act., welcoming, friendly ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα ( φίλων c. τινος, Bergk; c. ἔργων, Schr.: ποίνιμος coni. Spiegel e Σ, ἀμειπτική) P. 2.17

  πρὸς δ' ἑταῖροι καρτερὸν ἄνδρα φίλας ὤρεγον χεῖρας P. 4.239

  ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ πειθόμενος Pae. 6.12

  [? O. 1.16] add. gen.,

  Χίρωνα νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φίλον P. 3.5

  Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων ἄρουραν N. 5.8

  3 frag. ] εων ἐλθὲ φίλαν δὴ πόλεα[ (Π̆{pc}: φιλ, φιλως Π.) Δ. 3.. ]τι φίλης ?fr. 333d. 20. ] εν αλκανεοις φιλ[ ?fr. 348a.

  Lexicon to Pindar > φίλος

 • 16 ἀναφορά,-ᾶς

  N 1 1-0-0-1-0=2 Nm 4,19; Ps 50(51),21
  offering Ps 50(51), 21
  καὶ καταστήσουσιν αὐτοῦς ἕκαστον κατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ and they shall arrange them, each according to what they are carrying Nm 4,19
  Cf. CAIRD 1968b=1972 116; DANIEL, S. 1966 78.79.219.269.270; DORIVAL 1994 224 (Nm 4,19)

  Lust (λαγνεία) > ἀναφορά,-ᾶς

 • 17 ἀνταποθνῄσκω

  V 1-0-0-0-0=1 Ex 22,2
  Cf. LE BOULLUEC 1989, 223-224

  Lust (λαγνεία) > ἀνταποθνῄσκω

 • 18 ἀποδεκατόω

  + V 3-3-0-0-0=6 Gn 28,22; Dt 14,22; 26,12; 1 Sm 8,15.16
  to tithe, to take a tenth of [τι] 1 Sm 8,15; to pay tithe of [τι] Gn 28,22
  *1 Sm 8,16 καὶ ἀποδεκατώσει and take the tenth-רשׂוע for MT השׂוע and make
  neol.
  Cf. HARL 1986a, 224; →NIDNTT

  Lust (λαγνεία) > ἀποδεκατόω

 • 19 ἀποκυλίω

  + V 3-0-0-0-1=4 Gn 29,3.8.10; Jdt 13,9
  to roll away; neol.
  Cf. HARL 1986a, 224-225

  Lust (λαγνεία) > ἀποκυλίω

 • 20 ἀποτίνω

  + V 19-4-2-5-1=31 Ex 21,19.34.36.37; 22,3
  to repay [τι ἀντί τινος] Ex 21,36; to compensate, to pay the damages [τι] Ex 21,19; to make compensation [abs.] Ex 22,5; to pay [τι] 2 Kgs 4,7; to resolve [τι] 2 Sm 15,7; to exact repayment from sb for sth [παρά τινός τι] Jb 34,33
  ἀργύριον ἀποτείσει τῷ πατρί he shall pay compensation money to the father Ex 22,16
  Cf. BICKERMAN 1959=1976 195; 1956=1976 219-220; LE BOULLUEC 1989 219.224-225; WEVERS 1990
  332.340.343.348

  Lust (λαγνεία) > ἀποτίνω

Regardez d'autres dictionnaires:

 • 224 av. J.-C. — 224 Années : 227 226 225   224  223 222 221 Décennies : 250 240 230   220  210 200 190 Siècles : IVe siècle …   Wikipédia en Français

 • 224 — Années : 221 222 223  224  225 226 227 Décennies : 190 200 210  220  230 240 250 Siècles : IIe siècle  IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 224 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 2. Jahrhundert | 3. Jahrhundert | 4. Jahrhundert | ► ◄ | 190er | 200er | 210er | 220er | 230er | 240er | 250er | ► ◄◄ | ◄ | 220 | 221 | 222 | 223 | …   Deutsch Wikipedia

 • -224 — Années : 227 226 225   224  223 222 221 Décennies : 250 240 230   220  210 200 190 Siècles : IVe siècle av. J.‑C. …   Wikipédia en Français

 • 224 — Años: 221 222 223 – 224 – 225 226 227 Décadas: Años 190 Años 200 Años 210 – Años 220 – Años 230 Años 240 Años 250 Siglos: Siglo II – Siglo I …   Wikipedia Español

 • 224 a. C. — Años: 227 a. C. 226 a. C. 225 a. C. – 224 a. C. – 223 a. C. 222 a. C. 221 a. C. Décadas: Años 250 a. C. Años 240 a. C. Años 230 a. C. – Años 220 a. C. – Años 210 a. C. Años 200 a. C. Años 190 a. C. Siglos …   Wikipedia Español

 • 224 — NOTOC EventsBy PlaceAsia* Ardashir I defeats the Arsacid King Artabanus IV at Hormizdegan, destroying the Parthian Empire and establishing the Sassanid dynasty.Births* St. Philopater Mercurius * Jungcheon of Goguryeo * Pei Xiu, minister and… …   Wikipedia

 • 224 BC — NOTOC EventsBy placeGreece* After the Spartan King Cleomenes III takes Pellene, Phlius and Argos, Aratus of Sicyon is forced to call upon King Antigonus III of Macedonia for assistance. Antigonus III s forces fail to pierce Cleomenes lines near… …   Wikipedia

 • 224 до н. э. — …   Википедия

 • 224 — …   Википедия

 • 224 — Illinois (Regional » US Phone Area Codes) …   Abbreviations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.