Traduction: du français

TDI

 • 1 ainsi

  I adv. shunday qilib, shunday; les faits se sont déroulés ainsi voqealar shunday rivojlandi; ainsi va la vie hayot shunday davom etyapti, hayot shunaqa; ainsi soit-il! mayli, shunday bo‘la qolsin! et ainsi de suite! va hokazo, va shu kabi; pour ainsi dire go‘yo-ki, shunday deyish mumkin bo‘lsa
  II conj. demak, binobarin, bas; ainsi vous regarderez l'avenir avec confiance! binobarin, siz kelajakka ishonch bilan qaraysiz! loc.conj. ainsi que -ganday, -gani kabi, singari, -ganicha, o‘xshash; cela s'est passé ainsi que je vous l'ai dit bu men sizga aytganday bo‘lib o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ainsi

 • 2 bail,

  pl. baux nm. ijara kelishuvi, ijara; donner à bail ijaraga bermoq; prendre à bail ijaraga olmoq; fam. il y a un bail ancha bo‘ldi, ko‘p vaqt o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > bail,

 • 3 dégénérer

  vi.
  1. aynimoq, zoti, nasli buzilmoq, yomonlashmoq, tanazzulga uchramoq, pastlashib ketmoq
  2. o‘ tmoq, butunlay o‘zagrmoq, ulg‘ayib, kattarib bormoq; la dispute a dégénéré en rixe bahs mushtlashishga o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dégénérer

 • 4 doucement

  adv.
  1. sekin, past ovoz bilan; parler doucement sekin gapirmoq; tout s'est passé fort doucement hammasi tinch o‘ tdi
  2. sekin, tez emas, sekinlab, asta-sekin, ohista, ehtiyotlik bilan, ehtiyot bo‘lib; marcher doucement asta, sekin yurmoq; se porter tout doucement o‘zini o‘rtacha his etmoq, sezmoq; doucement sekin, tinch, shamolsiz, ehtiyot bo‘lib.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > doucement

 • 5 échoir

  vi.
  1. fig. nasib bo‘lmoq, muyassar bo‘lmoq; tegmoq, chiqmoq, tushmoq; ce lot m'est échu par le sort qismatim shunday ekan; cette maison m'est échue en héritage bu uy menga meros sifadida nasib etdi
  2. o‘tmoq, to‘lmoq, tamom bo‘lmoq, tugamoq, bitmoq; le terme échoit à la fin du mois uy uchun to‘ lov muddati oy oxirida tugaydi; le délai est échu muddat o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > échoir

 • 6 effectuer

  I vt. bajarmoq, amalga oshirmoq, o‘ tamoq; o‘ tkazmoq; yuzaga chiqarmoq, ro‘yobga chiqarmoq; effectuer des réformes reformalarni amalga oshirmoq; effectuer une expérience tajriba o‘ tkazmoq; effectuer des réparations ta'minlash ishlarini bajarmoq; l'avion a effectué le parcours en 7 heures samolyot masofani yetti soatda uchib o‘ tdi; effectuer un paiement to‘lamoq
  II s'effectuer vpr. amalga oshirmoq, bajarilmoq, ro‘yobga chiqmoq; bo‘lib o‘ tmoq; les travaux s'effectuent avec lenteur ishlar sekinlik bilan bajarilmoqda; les transformations qui se sont effectuées amalga oshirilgan o‘zgarishlar.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > effectuer

 • 7 effleurer

  vt.
  1. siypalamoq, siypalab o‘tmoq; salgina tegmoq
  2. fig. tilga olmoq, gapirib, to‘xtalib o‘tmoq; yuzaki qarab chiqmoq; Il n'a fait qu'effleurer le problème u masalani shunchaki tilga olib o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > effleurer

 • 8 enjambée

  nf. katta qadam, hatlash; d'une enjambée il franchit le fossé u bir hatlab zovurdan o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > enjambée

 • 9 érafler

  vt.
  1. timdalamoq, tirnab olmoq; tirnab o‘ tmoq; la balle lui a éraflé le bras o‘q qo‘ lini tirnab o‘ tdi
  2. tirnab chizmoq, yozmoq, qirib chizmoq, yozmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > érafler

 • 10 midi

  nm.
  1. tush, choshgoh, qiyom, tush, qiyom vaqti; le repas de midi tushlik
  2. tushgi soat o‘n ikki; on mangera à midi juste rappa-rosa soat o‘n ikkida ovqatlanamiz; il est midi soat o‘n ikki; midi un quart, et demi, midi dix soat o‘n ikkidan chorakta o‘ tdi, o‘n ikki yarim, o‘n minut o‘ tdi; loc. chercher midi à quatorze heures ishni bekordan-bekorga qiyinlashtirmoq, chigallashtirmoq
  3. janub; coteau exposé au midi janubga qaragan tepalik
  4. janubiy viloyatlar; avoir l'accent du midi janub lahjasida gapirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > midi

 • 11 neuvième

  I adj.
  1. to‘qqizinchi; neuvième symphonie de Beethoven Betxovenning to‘qqizinchi simfoniyasi
  2. to‘qqizdan bir hissa; la neuvième partie de son volume hajmining to‘qqizdan biri
  II n.
  1. to‘qqizinchi; elle est la neuvième u to‘qqizinchi
  2. nf. to‘qqizinchi sinf; il entre en neuvième u to‘qqizinchi sinfga o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > neuvième

 • 12 onde

  nf.litt.vx. dengiz, suv, oqim (odatda, oqin suv); onde limpide, transparente tiniq, musaffo suv.
  nf. to‘lqin, po‘rtana, dalg‘a, mavj; crête, creux d'une onde to‘lqinning o‘rkachi, pasti; ondes liqides suv ustidagi doiralar (suvga biror narsa tashlanganda hosil bo‘ladigan); ondes sonores tovush to‘lqinlari; ondes électromagnétiques elektromagnit to‘lqini; les ultraviolets sont des ondes électromagnétiques ultrabinafsha nurlar elektromagnit to‘lqinlaridir; ondes hertziennes ou radioélectriques radio to‘ lqinlari; ondes courtes, petites ondes, grandes ondes qisqa, o‘rta, uzun to‘lqinlar; écouter une émission sur ondes courtes eshittirishni qisqa to‘lqinda eshitmoq; sur quelle longueur d'onde émet cette station? bu stansiya qaysi uzunlikdagi to‘lqinda ishlaydi? fam. être sur la même longueur d'onde bir-birini yaxshi tushunmoq
  2. les ondes radioeshittirishlar; il passe sur les ondes mardi à 14 h. u seshanba soat 14 dagi radioeshittirishga o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > onde

 • 13 oral

  -ale, aux
  adj.
  1. og‘zaki; tradition orale og‘zaki naql; épreuves orales d'un examen imtihondan oldingi og‘zaki sinov; nm. il a réussi à l'écrit, mais échoué à l'oral u yozma imtihondan o‘ tdi, lekin og‘zakidan yiqildi; les résultats des oraux og‘zaki imtihon natijalari
  2. og‘izga oid, og‘iz; cavité orale og‘iz bo‘shlig‘i; voyelle orale sof unli tovush.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > oral

 • 14

  I pron.rel. le pays où il est né u tug‘ilgan yurt; elle le retrouva là où elle l'avait laissé u uni qoldirib ketgan joyidan topdi; je cherche une villa où passer mes vacances men ta' tilni o‘ tkazgani dacha qidiryapman; on ne peut le transporter dans l'état où il est uni bu holatda olib ketib bo‘lmaydi; au prix où est le beurre sariyog‘ning hozirgi bahosida; du train, au train où vont les choses narsalar kelayotgan poyezddan, poyezdda; au cas où il viendrait u kelgan holda; au moment où il arriva u kelgan vaqtda
  II adv.rel. qayerda, qayerga; j'irai où vous voudrez men siz xohlagan joyga boraman; on est puni par où l'on a péché qilmish-qidirmish; où que qayerda, qayerga bo‘lsa ham; mais où ma colère éclata, ce fut quand il nia tout u hamma narsani inkor qilgan paytda, mening jahlim chiqib ketdi; d'où qayerdan; d'où vient, d'où il suit que, d'où il résulte que qayerdan kelyapti, qayerdan kelyaptiki, qayerdan kelib chiqyaptiki; il ne m'avait pas prévenu de sa visite: d'où mon étonnement u o‘zining kelishi haqida meni ogohlantirmagan edi: mening hayron bo‘lishim shundan
  III adv.intr. qayerda? qayerdan? où est votre frère? akangiz qayerda? où trouver cet argent? bu pulni qayerdan topaman? d'où vient-il? u qayerdan kelyapti? par où est-il passé? u qayerdan o‘ tdi? dis-moi où tu vas qayerga ketayotganingni menga ayt; je ne sais où aller men qayerga borishimni bilmayman; n'importe où qayerda bo‘lsa ham, qayerda bo‘lishidan qattiy nazar; dieu sait où; je ne sais où xudo biladi qayerda; men bilmadim qayerda.

  Dictionnaire Français-Ouzbek >

 • 15 par

  I prép.
  1. bo‘ylab, orqali, -dan (o‘rin); regarder par la fenêtre derazadan qaramoq; il est passé par la fenêtre u deraza orqali o‘ tdi, derazadan o‘tdi; voyager par le monde, de par le monde dunyo bo‘ylab sayohat qilmoq; -ga, -da; être assis par la terre yerda o‘ tirmoq; voitures qui se heurtent par l'avant oldi bilan, orqali urilgan avtomobillar; par en bas tagi bilan, orqali; par ici, par là bu yerdan, u yerdan; loc. par-ci, par-là u yer-bu yerda; il m'agace avec ses “cher monsieur” par-ci, “cher monsieur” par-là u o‘zining u yerda ham, bu yerda ham “muhtaram janob”i bilan mening jonimga tegib ketdi
  2. davomida, paytida; par une belle matinée go‘zal tong paytida
  3. plusieurs fois par jour kuniga bir necha bor; marcher deux par deux ikkita-ikkita bo‘lib yurmoq
  3. tufayli, orqali, tomonidan; il a été gêné par les arbres uni daraxtlar to‘sib qolgan edi; j'ai appris la nouvelle par mes voisins men bu yangilikni qo‘shnilarim orqali bildim; l'exploitation de l'homme par l'homme insonni inson tomonidan ekspluatatsiya qilish
  4. obtenir qqch. par la force biror narsaga kuch orqali erishmoq; répondre par oui ou non ha yoki yo‘q orqali javob bermoq; envoyer une lettre par la poste xatni pochta orqali jo‘natmoq; elle est venu par avion u samolyotda keldi; il a fini par rire u oxiri kuldi; nettoyage par le vide changyutqich bilan uy yig‘ishtirish; loc. par exemple masalan; par conséquent shunday qilib; par suit sababli, tufayli, natijasida; oqibatida, orqasida; par ailleurs bundan tashqari; par contre ammo, lekin, biroq
  5. de par nomi bilan; de par le roi, de par la loi qirol, qonun nomi bilan
  II adv. par trop ortiqcha, juda, o‘ ta; il est par trop égoïste u o‘ ta shaxsiyatparast.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > par

 • 16 passé

  nm.
  1. o‘ tmish, moziy; avoir le culte du passé o‘ tmishga sig‘inmoq, aqidaparast bo‘lmoq
  2. o‘tmish, o‘ tgan hayot, ko‘rmishkechirmish; elle revenait sans cesse sur son passé u to‘xtovsiz o‘z o‘tmishini eslar edi
  3. o‘ tmish, o‘tgan vaqt; le passé, le présent et l'avenir o‘tmish, bugun va kelajak; le passé le plus reculé uzoq o‘tmish, moziy; par le passé oldinlari, ilgarilari
  4. gram. o‘tgan zamon; le passé simple sodda o‘tgan zamon.
  prép. keyin, so‘ng; passé huit heures du soir, les rues sont désertes kechki sakkizdan so‘ng, ko‘chalar bo‘m-bo‘sh.
  -ée
  adj.
  1. o‘tgan, o‘ tib ketgan, ilgarigi; le temps passé o‘ tgan vaqt; il est huit heures passées soat sakkizdan o‘ tdi
  2. xira, tusi ketgan, o‘nggan, rangi o‘chgan; des couleurs passées xira, rangi ketgan bo‘yoqlar
  3. so‘lgan, so‘lib qolgan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > passé

 • 17 passer

  I vi.
  1. o‘tmoq, kesib o‘ tmoq; halte, on ne passe pas! to‘xtang, o‘tish mumkin emas
  2. o‘ tmoq, o‘ tib turmoq, bormoq; je passe ici souvent men bu yerdan tez-tez o‘ tib turaman; il passera dans une heure u bir soatdan so‘ng o‘tadi
  3. (à) kirib o‘ tmoq; elle est passée à la maison u uyga kirib o‘tdi
  4. loc. passer inaperçu sezilmay, bilinmay, ko‘rinmay o‘ tib ketmoq, hech kim bilmay qolmoq
  5. bo‘lmoq, ko‘rsatilmoq; ce film passe ce soir à la télévision bu film kechqurun televizordan ko‘rsatiladi; as-tu entendu la publicité qui passe à la radio? radioda berilgan reklamani eshitdingmi?
  6. o‘tmoq, o‘ tib ketmoq; les jours passaient kunlar o‘ tardi; déjà huit heures, comme le temps passe! allaqachon soat sakkiz bo‘libdi, vaqt qanday tez o‘tadi! le temps passé o‘ tgan vaqt
  7. o‘ tib ketmoq, to‘xtamoq, qolmoq; la douleur est passée og‘riq o‘ tib ketdi; faire passer le mal og‘riqni qoldirmoq; loc. passer de mode modadan, udumdan qolmoq; loc.fam. le plus dur est passé eng og‘iri, qiyini o‘ tdi; il leur a fait passer le goût du pain, l'envie de rire u ularning kunini ko‘rsatdi
  8. rangi o‘chmoq, o‘ngmoq, xiralashmoq (rang); le bleu passe au soleil havo rang quyoshda o‘ngadi
  9. hisoblanmoq, sanalmoq, deb topilmoq; elle passait pour coquette u tannoz xotin sanalar edi; il a lontemps passé pour l'auteur de ce roman u uzoq vaqt bu romanning muallifi hisoblandi; faire passer pour qilib ko‘rsatmoq; elle le fait passer pour un génie u uni dono qilib ko‘rsatadi; elle se faisait passer pour sa femme u o‘zini uning xotini qilib ko‘rsatar edi
  10. deb sanalmoq, topilmoq, qabul qilinmoq (narsa); cela peut passer pour vrai bu haqiqat deb topilishi mumkin
  II vt.
  1. o‘tmoq, kesib o‘ tmoq, bosib o‘ tmoq; passer une rivière daryodan o‘ tmoq; elle a passé la frontière u chegaradan o‘ tdi
  2. passer un examen imtihon topshirmoq, imtihondan o‘tmoq; il a dû passer trois fois le baccalauréat pour l'obtenir bokalavrlikni olish uchun, unga uch marta imtihon topshirishga to‘g‘ri keldi; loc. passer la rampe muvaffaqiyat qozonmoq; cette scène ne passe pas, passe très mal la rampe bu saxna ketmayapti, muvaffaqiyat qozonmayapti
  3. o‘ tkazmoq, kechirmoq (vaqtga nisbatan); passe de bonnes vacances! ta'tilni yaxshi o‘ tkaz! vous passerez la soirée avec nous siz kechani biz bilan o‘ tkazasiz; j'ai passé une heure à (pour faire, sur) ce travail men bir soatni shu ish ustida o‘ tkazdim; loc.fam. passer un mauvais, un sale quart d'heure yoqimsiz daqiqalarni boshidan kechirmoq; passer le temps à (+inf) vaqtini biror narsa qilish bilan o‘tkazmoq; il passe son temps à manger u vaqtini ovqat yeyish bilan o‘ tkazadi; pour passer le temps vaqt o‘ tkazish uchun, ermak uchun
  4. esidan chiqarmoq, tushirib qoldirmoq, tashlab ketmoq; passer une ligne bir qotorni tushirib qoldirmoq; passez, passons les détails qoldiring, tafsilotlarni tashlab ketaveraylik; passer son tour o‘z navbatini o‘tkazib yubormoq (o‘yinda yoki jamiyatda); je passe! men pas! j'en passe, et des meilleurs men hali hammasini aytayotganim yo‘q (ko‘p joylarini tashlab ketdim)
  6. passer qqch. à qqn. ruxsat bermoq, kechirmoq; ses parents lui passent tout uning ota-onasi uning hamma narsasini kechirishadi; passez-moi l'expression, mais c'est un emmerdeur ibora uchun kechirasiz-u, bu bir mijgov
  5. o‘tmoq, bosib o‘ tmoq, oshmoq; passer son chemin yo‘lini davom ettirmoq, yo‘ lida davom etmoq; passer un col, une montagne dovondan, tog‘dan oshmoq; loc. passer le cap ma'lum yoshdan oshmoq, qiyinchilikdan o‘ tmoq; passer les limites, les bornes chegaradan chiqmoq, haddidan oshmoq; il a passé la limite d'âge u yosh chegarasidan o‘ tdi (uning yoshi bu ish uchun o‘tdi)
  6. bir joydan ikkinchi bir joyga o‘ tkazmoq; passer des marchandises en fraude mollarni g‘ayriqonuniy ravishda o‘ tkazmoq; chiqarmoq; il passa la tête à la portière u avtomobil derazasidan boshini chiqardi; ishlatmoq, biror narsa bilan artib, yig‘ishtirib chiqmoq; passer l'aspirateur dans le salon pilesos bilan mehmonxonani yig‘ishtirmoq; passer, une matière sur qqch. biror narsani biror narsaning ustiga yoymoq; passer qqch. à une matière biror narsani biror narsaning ustiga yopmoq, surtmoq; tu passeras une couche de mortier sur le mur avant de le passer à la chaux devorni oqlashdan oldin, sen uni ohakli rastvor bilan suvaysan
  7. passer qqn. par topshirmoq, o‘tkazmoq, mahkum qilmoq; loc. il a été passé par les armes u otib tashlangan edi
  8. suzmoq; suzib, filtrlab o‘ tkazmoq, elamoq; passer le café qahvani suzmoq; instrument pour passer le thé choy suzgich
  9. ko‘rsatmoq, eshittirmoq, qo‘ymoq, qo‘yib bermoq; passer un film film ko‘rsatmoq; il m'a passé des diapositives u menga diapozitiv qo‘yib berdi; tu passes toujours le même disque sen doim bir xil plastinkalarni qo‘yasan
  10. kiymoq; kurtka kiymoq; le temps de passer une veste, j'arrive kurtkamni kiyib olay, ketyapman
  11. ulamoq, qo‘shmoq, o‘ tmoq (tezlik haqida); passe le petit braquet! kichik charxga o‘ t! passe en troisième! uchinchiga o‘ t!
  12. passer qqch. à qqn. biror narsani biror kishiga berib yubormoq, berib qo‘ymoq, o‘ tkazib yubormoq; passez-moi le café, le sel, la salière menga qahva, tuz, tuzdonni berib yubor; passe-le-moi uni menga o‘tkazib yubor, berib yubor; loc. ils se sont passé le mot ular gapni bir joyga qo‘yishdi; passer la parole à qqn. birovga so‘z navbatini bermoq; passer un coup de fil (de téléphone) birovga qo‘ng‘iroq qilmoq, sim qoqmoq; passez-moi monsieur le directeur meni janob direktor bilan ulang; passer une maladie à qqn. biror kasallikni birovga yuqtirmoq, o‘tkazmoq; passer le pouvoir à qqn. hokimiyatni biror kishiga topshirmoq, vakolatni topshirmoq
  13. tuzmoq, bog‘lamoq, o‘rnatmoq; passer un contrat, un accord avec qqn. biror kishi bilan shartnoma, bitim tuzmoq; passer (la, une) commande buyruq bermoq
  III se passer vpr.
  1. o‘ tmoq, kechmoq, o‘tmoq, davom etmoq (narsa); la visite s'est passée en un quart d'heure tashrif chorak soat davom etdi; ça va se passer bu o‘tib ketadi; il ne se passe pas de jour sans qu'il téléphone uning telefon qilmagan kuni yo‘q
  2. bo‘lib o‘tmoq, kechmoq; l'action du film se passe au XVIe siècle film voqealari XVI asrda bo‘lib o‘ tadi; tout se passe bien? hammasi yaxshi bo‘lyaptimi? ça s'est mal passé bu yomon o‘ tdi; loc. ça ne se passera pas comme ça bu shundayligicha qolavermaydi; impers. que ce passe-t-il? nima bo‘lyapti?
  3. (de) yordamisiz, bir o‘zi bajarmoq; muhtoj bo‘lmaslik, hojat yo‘qlik; cette déclaration se passe de commentaires bu bayonot izohga muhtoj emas
  4. biror narsasiz ham yashamoq, kuni o‘tmoq; se passer d'argent, de cinéma pulsiz, kinosiz ham yashamoq; je me passerai bien de cette corvée! mening bu naryadsiz ham kunim o‘ taveradi! nous nous en passerions bien! bizning usiz ham kunimiz o‘ tadi! on ne peut se passer de lui usiz bo‘lmaydi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > passer

 • 18 perforer

  vt. kichik teshikchalar teshmoq; la balle lui a perforé l'intestin o‘q uning ichagini teshib o‘ tdi; machine à perforer komposter, perforator, teshikchalar teshadigan mashina.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > perforer

 • 19 prescription

  nf.dr. qonun bo‘yicha belgilangan muddat, vaqt; délai de prescription davo muddati; on ne peut plus le poursuivre, il y a prescription uni ta'qib qilib bo‘lmaydi, muddat o‘ tdi.
  nf. ko‘rsatma, yo‘l-yo‘riq, maslahat; les prescriptions d'un médecin vrach ko‘rsatmasi, retsept.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > prescription

 • 20 reconvertir

  I vt. qayta o‘zgartirmoq, yangi yo‘nalishga burmoq
  II vpr. déçue par l'enseignement, elle s'est reconvertie dans la recherche dars berishdan hafsalasi pir bo‘lib, u ilmiy ishga o‘ tdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > reconvertir

Regardez d'autres dictionnaires:

 • TDI — TDI: Содержание 1 Организации 2 Техника 3 Химические вещества …   Википедия

 • TDI — es un acrónimo con múltiples significados, incluyendo: Tabbed Document Interface (Interfaz de documento con pestañas), una manera de mostrar información en una interfaz gráfica de usuario. Turbo Direct Injection (Turbo inyección directa) es la… …   Wikipedia Español

 • TDI — may stand for:* Tabbed document interface, a type of graphical user interface * Technical Diving International, a technical diving organisation * Texas Department of Insurance * Time Delay and Integration, timing synchronization in an image… …   Wikipedia

 • TDI — TDI: 1) [Abk. für Toluol 2,4 diisocyanat]: ↑ Diisocyanat 2) [Abk. für engl. tolerable daily intake = duldbare tägliche Aufnahme (DTA)]; veraltetes Syn.: ADI: in Masse …   Universal-Lexikon

 • TDI — es un acrónimo con múltiples significados, incluyendo: ● Tabbed Document Interface (Interfaz de documento con pestañas), una manera de mostrar información en un interfaz gráfica de usuario. ● Turbo Direct Injection (Turbo inyección directa) es la …   Enciclopedia Universal

 • TDI — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • TDI — Die Abkürzung TDI steht für: Toluol 2,4 diisocyanat, ein wichtiges Zwischenprodukt der Kunststoffindustrie TDI Motor, Dieselmotorenfamilie des Volkswagen Konzerns Transport Driver Interface, eine Transporttreiber Schnittstelle Time Delay… …   Deutsch Wikipedia

 • TDI PD — Das Pumpe Düse System (engl. Unit Injector) ist ein Einspritzsystem für Verbrennungsmotoren. Inhaltsverzeichnis 1 Historie 2 Prinzip 3 Vorteile 4 Nachteile 5 Zukünftige Entwicklung 6 …   Deutsch Wikipedia

 • TDI — TüRkiye Denizcilik Isletmeleri (International » Turkish) * Toluene Diisocyanate (Academic & Science » Chemistry) * Turbo Direct Injection (Governmental » Transportation) * Technical Diving International (Business » Firms) * Transport Driver… …   Abbreviations dictionary

 • TDI — target data inventory …   Military dictionary

 • TDI — temperature difference integration; three dimensional interlocking [hip]; time delay integration; tissue Doppler imaging; tolerable daily intake; toluene 2,4 diisocyanate; total dose infusion; total dose insulin * * * toluene diisocyanate …   Medical dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.