Traduction: du français sur le ouzbek

d l'ouzbékistan en français

cet+homme+est+un+veau!

 • 1 homme

  nm.
  1. odam, inson, kishi, er kishi, erkak; un jeune homme yaxshi yigit, yigitcha; un brave homme vijdonli kishi; hurmatli kishi; un homme bon xushfe'l, ko‘ngli ochiq odam; un homme de résolution dadil, tap tortmas odam; un homme d'Etat davlat arbobi; un homme du monde aslzoda odam; un homme d'affaires ishbilarmon, ishchan odam; un homme de loi huquqshunos; un homme de lettres yozuvchi; un homme de science olim; un homme à tout faire hamma ishga omil; le dernier des hommes odamlarning eng razili; c'est un pauvre homme bu bechora; un homme à femmes xotinboz; fam. voilà mon homme! mana menga kerakli odam!
  2. fam. er
  3. mil. askar, jangchi, oddiy askar
  4. sport. o‘yinchi; d'homme à homme to‘g‘ridan-to‘g‘ri, ochiqchasiga, yakkama-yakka; un homme de tête poyga boshlig‘i.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > homme

 • 2 veau

  nm.
  1. buzoq (bir yoshgacha); veau sous la mère onasini emayotgan buzoq; veau marin tulen; tuer le veau gras dabdabali ziyofat bermoq (oilaviy shodiyona munosabati bilan); pleurer comme un veau bo‘kirib yig‘lamoq, o‘kramoq, ho‘ngramoq; le veau d'or oltin, davlat, boylik, mol-mulk
  2. buzoq go‘shti
  3. buzoq terisi, upuka, charm, ko‘n; botte en veau retourné ag‘darma upukadan tikildan etik, ag‘darma etik
  4. fig.fam. merov, tentak, ovsar, farosatsiz, bo‘shang, laqma, ammamning buzog‘i; yalqov, dangasa, tanbal
  5. fam. yomon poygachi ot
  6. fam. kamquvvat avtomobil.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > veau

 • 3 homme-grenouille

  nm.
  1. g‘ovvos, akvalangchi
  2. mil. jangovor suzuvchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > homme-grenouille

 • 4 homme-sandwich

  nm. odam-reklama (orqa va oldidan reklama qog‘ozini osib olib, ko‘chalarda yuradigan odam).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > homme-sandwich

 • 5 prud'homme

  nm.dr. kelishtirish komissiyasining a'zosi, ekspert.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > prud'homme

 • 6 accessible

  adj.
  1. kirish mumkin bo‘lgan; yetib, erishib bo‘ladigan
  2. barchaga barobar, oddiy, odmi; homme accessible à tous barchaga baravar odam
  3. tushunarli, yengil; hammabop, hammaning qo‘lidan keladigan; science accessible à chacun hammaga tushunarli fan; prix accessible olsa bo‘ladigan narx, arzon baho
  4. ta'sirchan, beriluvchan; accessible à la flatterie maqtovga, xushomadga beriladigan, maqtovparast, xushomadparast.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > accessible

 • 7 accommodant

  -ante
  adj. gapga ko‘nadigan, muomalaga yuradigan, ko‘ngilchan, qobil, yumshoq tabiatli; homme accommodant ko‘ngilchan odam; d'un caractère accommodant ko‘ngilchanlik bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > accommodant

 • 8 accompli

  -ie
  adj.
  1. ro‘y bergan, yuz bergan, sodir bo‘lgan, tugallangan; fait accompli yuz bergan voqea, fakt; il a vingt ans accomplis u yigirmaga kirdi
  2. ajoyib, a'lo darajadagi; homme accompli komil kishi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > accompli

 • 9 actif

  -ive 1
  adj.
  1. aktiv, faoliyatli, faol, serharakat, g‘ayratli, ishchan, harakatchan; un homme actif faol harakatchan kishi; un collaborateur actif faol xodim, xizmatchi; la population active faol aholi, aholining ishga yaroqli qismi
  2. aktiv, kuchli ta'sir qiluvchi; un remède actif ta'sirchan dori
  3. harakatdagi, ishlab turgan; rivojlanadigan, zo‘rayadigan
  4. gram. la voix active aniqlik nisbati; un verbe actif aniqlik nisbatidagi fe'l.
  nm.
  1. aktiv (balansning kirim, daromad va moddiy boyliklar yoziladigan qismi)
  2. fig. yutuq, muvaffaqiyat; avoir à son actif hisobida bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > actif

 • 10 affaire

  nf.
  1. ish, yumush; c'est mon affaire et non la vôtre bu mening ishim, sizniki emas; ce n'est pas une petite affaire bu mayda ish emas, bu hazil ish emas; c'est une vilaine affaire bu qabih ish; étouffer l'affaire ishni bosti-bosti qilmoq; ne vous mêlez pas de mes affaires! mening ishlarimga aralashmang! tirer une affaire au clair ishni oydinlashtirmoq; vaquer à ses affaires o‘z ishi bilan band bo‘lmoq; l'affaire est dans le lac ishlar pachava; l'affaire est dans le sac hamma narsa joyida; avoir affaire à kimdadir ishi bo‘lmoq; connaître son affaire o‘z ishini yaxshi bilmoq, o‘z ishiga aqli yetmoq; faire l'affaire to‘g‘ri kelmoq; munosib, loyiq bo‘lmoq; mos kelmoq; cela ne fait pas l'affaire bu to‘g‘ri kelmaydi; tirer qqn. d'affaire biror kishini qiyin sharoitdan olib chiqmoq, birovga yordam bermoq; se tirer d'affaire qiyinchilikdan chiqmoq
  2. masala, ish, gap; une affaire d'honneur ornomus masalasi, duel; c'est l'affaire d'une minute bu bir daqiqali, masala, gap
  3. pl. narsa, kiyim-kechak; ranger ses affaires kiyim-kechaklarni tartibga keltirmoq; donner ses affaires à nettoyer kiyimlarni tozalatishga bermoq
  4. jamoatga oid ishlar; les affaires de l'Etat davlat ishlari; ministère des affaires étrangères tashqi ishlar vazirligi
  5. savdo yoki sanoat korxonasi; une grosse affaire industrielle katta sanoat korxonasi; un homme d'affaires ishbilarmon kishi; faire des affaires avec qqn. biror kishi bilan savdo qilmoq
  6. dr. ish (sudda ko‘riladigan ish, sudlanish, sud jarayoni); plaider une affaire sudda ishni himoya qilmoq
  7. mil. jang, urush
  8. hiyla, nayrang.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > affaire

 • 11 agacer

  vt.
  1. g‘azablantirmoq, achchiqlantirmoq, g‘ashiga tegmoq, qo‘zg‘atmoq; agacer les nerfs de qqn. birovning asabini qo‘zg‘atmoq; cet homme m'agace bu kishi mening asabimga tegyapti
  2. qamashtirmoq; le citron agace les dents limon tishni qamashtiradi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > agacer

 • 12 âge

  nm.
  1. yosh; à mon âge mening yoshimda; différence d'âge yoshidagi farq; quel âge me donnez-vous? menga necha yosh berasiz? elle sera bientôt en âge de se marier u yaqinda turmushga chiqadigan yoshga yetadi; être vieux avant l'âge barvaqt qarimoq
  2. davr (inson yoki hayvon hayotidagi bosqich, davr, umr); un enfant en bas âge go‘dak, chaqaloq, yosh bola; dès son plus jeune âge yoshlik chog‘idanoq; l'âge de raison esni tanigan, aql to‘lgan, tushunadigan vaqtdagi davr; l'âge ingrat balog‘atga o‘ tish, yetish davri; l'âge adulte katta yosh; un homme d'un âge avancé yoshi o‘ tgan kishi; au déclin de son âge yoshi qaytgan davrda; grand âge qarilik, mo‘ysafidlik; groupe d'âge yosh gruppasi
  3. asr, davr; l'âge du bronze, de la pierre bronza, tosh davri.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > âge

 • 13 aguerrir

  I vt.
  1. chiniqtirmoq, toblamoq; chidamli qilmoq; aguerrir un enfant aux difficultés de la vie bolani hayot qiyinchiliklariga chiniqtirmoq; le sport aguerrit l'homme contre la fatigue physique sport kishini chidamli qiladi
  2. mil. jangovor holatga, jangga o‘rgatmoq; mashq qildirmoq; aguerrir ses troupes qo‘shinni jangga, jang qilishga o‘rgatmoq
  II s'aguerrir vpr. chiniqmoq; toblanmoq, chidamli bo‘lmoq; il s'aguerrit dans les épreuves u sinovlarda toblandi; s'aguerrir au froid o‘zini sovuqqa o‘rgatmoq, chidamli qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aguerrir

 • 14 apaiser

  I vt.
  1. taskin bermoq, tinchlantirmoq, yupatmoq, xotirjam qilmoq; apaiser un homme furieux jahli chiqqan kishini tinchlantirmoq
  2. yumshatmoq, tinchitmoq, tinchlantirmoq; bosmoq; pasaytirmoq, kamaytirmoq, cheklamoq, cheklab qo‘ymoq; apaiser la douleur og‘riqni pasaytirmoq, kamaytirmoq; apaiser l'inquiétude, des soupçons xavotirchilikni, shubhani tarqatib yubormoq; apaiser la querelle janjalni tinchitmoq
  3. qondirmoq, bosmoq; apaiser la faim ochlikni qondirmoq, qorinni to‘ydirmoq, apaiser la soif chanqog‘ini bosmoq, suvga qonmoq
  II s'apaiser vpr. taskin topmoq, tinchlanmoq, bosilmoq; yupatmoq; l'enfant s'est apaisé bola yupandi; le bruit s'apaise shovqin bosilmoqda; ma colère s'est apaisée jahldan tushdim, jahlim yumshadi; la tempête s'est apaisée bo‘ron bosildi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > apaiser

 • 15 arrivé

  -ée
  I adj.
  1. kelgan (kishi); premier, dernier arrivé birinchi va oxirgi kelgan
  2. erishgan, yetishgan; un homme arrivé maqsadga erishgan kishi
  II nf.
  1. kelish, yetib kelish
  2. kelish, boshlanish; l'arrivée du printemps bahor kelishi, bahorning boshlanishi
  3. finish, marra.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > arrivé

 • 16 art

  nm.
  1. san'at; les beaux arts tasviriy san'at; les arts décoratifs amaliy-dekorativ san'at
  2. mohirlik, ustalik, mahorat; l'art de persuader ishontirish mahorati; homme de l'art o‘z ishining mohiri, bilag‘on kishi, mutaxassis; avec art mohirlik, ustalik bilan; connaître l'art de biror narsani qanday qilishni bilmoq; avoir l'art de mahoratiga ega bo‘lmoq
  3. mahorat, san'at; l'art militaire harbiy mahorat; harbiy san'at; l'art oratoire notiqlik san'ati; l'art culinaire pazandalik mahorati.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > art

 • 17 aspect

  nm.
  1. manzara, ko‘rinish; à l'aspect de ko‘rib; au premier aspect birinchi qarashdan
  2. ko‘rinish, qiyofa, vajohat, rang, tus, siyoh, chehra, aft, bashara, ruxsor; ahvol, holat; des fruits de bel aspect ko‘rinishi chiroyli mevalar; donner l'aspect de ko‘rinishiga, qiyofaga ega bo‘lmoq; un homme d'aspect misérable bechora ko‘rinishli kishi
  3. taraf, tomon; jihat, xususiyat; nuqtai nazar; envisager la question sous tous les aspects masalani har taraflama o‘rganmoq
  4. gram. tur.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aspect

 • 18 assimiler

  I vt.
  1. tenglashtirmoq, baravarlashtirmoq, teng, baravar qilmoq; o‘xshatmoq, taqqoslamoq; qiyoslamoq; assimiler un ouvrier à un ingénieur ishchini muhandisga tenglashtirmoq
  2. assimilyatsiya qilmoq, aralashtirib, bir xil qilib yoki o‘xshatib yubormoq; assimiler les immigrants muxojirlarni yerli xalqqa aralashtirib yubormoq
  3. fig. o‘zlashtirmoq, o‘zlashtirib olmoq, bilib olmoq; assimiler les mathématiques matematikani oson o‘zlashtirib olmoq
  4. physiol. singdirmoq, hazm qilmoq
  II s'assimiler vpr.
  1. tenglamoq, baravarlashmoq; o‘xshamoq; o‘zini tenglashtirmoq, o‘xshatmoq, o‘zini qiyos qilmoq; il s'assimile à un grand homme u o‘zini buyuk kishiga o‘xshatadi
  2. o‘xshab ketmoq, aralishib ketmoq; ces immigrants se sont entièrement assimilés bu muxojirlar butunlay yerli xalqqa aralashib ketganlar
  3. physiol. singmoq, hazm bo‘lmoq; certains aliments s'assimilent mal ba'zi ovqatlar yomon hazm bo‘ladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > assimiler

 • 19 attentif

  -ive
  1. diqqatli, e' tiborli, ziyrak, hushyor; élève attentif ziyrak o‘quvchi
  2. attentif à jonkuyar, e' tiborli, odamoxun; un homme attentif à ses devoirs o‘z vazifasiga, ishiga jonkuyar kishi; être attentif à bien faire yaxshi bajarish uchun jonkuyarlik qilmoq
  3. puxta, sinchiklab qilingan, diqqat bilan bajarilgan; tirishib, astoydil qilingan; soins attentifs astoydil qilingan g‘amxo‘rlik; faire un examen attentif puxta tekshirmoq; être attentif à+inf astoydil harakat qilmoq; il est attentif à plaire à tout le monde u hammaga yoqishga harakat qilyapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > attentif

 • 20 attester

  vt.
  1. ko‘rsatmoq, aytmoq; darak bermoq, dalolat bermoq; anglatmoq; ce fait atteste que bu fakt ko‘rsatadiki
  2. guvohlik bermoq, tasdiqlamoq, tasdiq qilmoq; attester un fait faktni tasdiqlamoq; j'atteste que cet homme dit la vérité men bu odam haqiqatni aytayotganligiga guvohlik beraman
  3. guvohlik olmoq; guvoh qilmoq; attester le ciel osmonni guvoh qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > attester


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.