Traduction: du français sur la bulgare

du bulgare en français

ensayo escalonado de torsión

 • 1 torsion

  f. (bas lat. tortio) 1. извиване, навиване, усукване, пресукване; 2. кривене, гримасничене; torsion de la bouche кривене на устата; 3. изкълчване; torsion de la cheville изкълчване на глезена.

  Dictionnaire français-bulgare > torsion

 • 2 barre

  f. (lat. pop. °barra "barrière") 1. пръчка, прът; or en barre кюлче злато; 2. лост; 3. черта; рязка; 4. бастунче; 5. юр. преграда в съдебна зала; съд; 6. мор. кормило; 7. геол. глинеста жилка в каменовъглените пластове; 8. чертичка; задраскване; 9. пясъчен нанос, който прегражда входа в пристанище; прибой, успореден на брега; 10. остра вътрешна болка с хоризонтално разположение; 11. жилищен блок с издължена форма. Ќ barre а sphère гимн. гири; barre de porte дълго плоско желязо за залостване на врата; barre fixe гимн. лост; barres parallèles гимн. успоредка; comparaître а barre явявам се в съд; jeu de barres гоненица (детска игра); c'est le coup de barre това е много скъпо; avoir un coup de barre чувствам се внезапно много изморен; barre de danse закрепен на стената лост за упражнения на танцьори; barres asymétriques спорт. женска успоредка; barre de torsion торсионна щанга (в автомобил); barres de commande техн. пръчки за контролиране скоростта на ядрения разпад в ядрен реактор; être а la barre управлявам, ръководя; avoir barre sur qqn. имам предимство пред противник; barre de mesure тактова черта ( в петолиние).

  Dictionnaire français-bulgare > barre

 • 3 intorsion

  f. (de in- et torsion) ест., ист. намотаване, навиване отвън навътре.

  Dictionnaire français-bulgare > intorsion

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.